Language of document :

Prasība, kas celta 2019. gada 9. oktobrī – Eiropas Parlaments/Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-743/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Eiropas Parlaments (pārstāvji: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

–    Atcelt Lēmumu (ES) 2019/1199 (2019. gada 13. jūnijs) 1 ;

–    piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Saistībā ar pirmo pamatu Parlaments apšauba apstrīdētā lēmuma autora, proti, Padomes vai visu dalībvalstu kopā, kompetenci noteikt Eiropas Darba iestādes (turpmāk tekstā – “EDI”) mītnes atrašanās vietu. Parlaments uzskata, ka LESD 341. pants neesot atbilstošs juridiskais pamats, lai noteiktu mītnes vietu tādām Savienības iestādēm, kā decentralizētās aģentūras. Šajā gadījumā Savienības likumdevējs esot izveidojis EDI ar Regulu (ES) 2019/1149 2 , kas, pamatojoties uz LESD 46. un 48. pantu, ir tikusi pieņemta saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. Parlaments uzskata, ka ar LESD 341. pantu Savienības likumdevējam, kurš ir izveidojis EDI, nevar būt atņemtas tiesības lemt par šīs iestādes mītnes atrašanās vietu, tā vietā nododot šīs tiesības dalībvalstīm, un tādējādi šāds noteikums nevarot pienācīgi kalpot par apstrīdētā lēmuma juridisko pamatu.

Saistībā ar otro pamatu, kas ir izvirzīts pakārtoti gadījumā, ja Tiesa tomēr uzskatītu, ka LESD 341. pants ir atbilstošs juridiskais pamats apstrīdētajam lēmumam, Parlaments apgalvo, ka minētajā lēmumā nav norādīts nekāds pamatojums. Parlaments uzskata, ka apstrīdētais lēmums esot Savienības tiesību akts, uz kuru attiecoties LESD 296. panta otrajā daļā noteiktais pienākums norādīt pamatojumu, kurš ne mazākajā mērā neesot izpildīts, jo neesot minēts neviens iemesls, kādēļ Bratislava ir izraudzīta par EDI mītnes atrašanās vietu.

____________

1      Lēmums (ES) 2019/1199 (2019. gada 13. jūnijs), ko ar kopēju vienošanos pieņēmuši dalībvalstu valdību pārstāvji par Eiropas Darba iestādes atrašanās vietu (OV L 189, 68. lpp.).

2     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/1149 (2019. gada 20. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Darba iestādi, groza Regulas (EK) Nr. 883/2004, (ES) Nr. 492/2011 un (ES) 2016/589 un atceļ Lēmumu (ES) 2016/344 (OV L 186, 21. lpp.).