Language of document :

Žaloba podaná 9. októbra 2019 – Európsky parlament/Rada Európskej únie

(vec C-743/19)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Európsky parlament (v zastúpení: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie (EÚ) 2019/1199 z 13. júna 20191 ,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť trovy konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Prvým žalobným dôvodom Parlament namieta nedostatok právomoci autora napadnutého rozhodnutia, či už ide o Radu alebo všetky členské štáty, na určenie sídla Európskeho úradu práce (ďalej len „EOP“). Parlament sa totiž domnieva, že článok 341 ZFEÚ nepredstavuje vhodný právny základ na určenie sídla orgánov Únie, ako sú decentralizované agentúry. V tomto prípade bol EOP zriadený normotvorcom Únie prostredníctvom nariadenia (EÚ) 2019/11492 , ktoré bolo prijaté na základe článkov 46 a 48 ZFEÚ na základe riadneho legislatívneho postupu. Parlament tvrdí, že článok 341 ZFEÚ neoprávňuje vyňať z právomoci normotvorcu EÚ, ktorý založil EOP, právomoc rozhodovať o umiestnení jeho sídla a priznať túto právomoc členským štátom, a preto toto ustanovenie nemôže platne slúžiť ako právny základ napadnutého rozhodnutia.

Druhým žalobným dôvodom, uvádzaným subsidiárne pre prípad, že by Súdny dvor rozhodol, že článok 5 ods. 341 ZFEÚ predstavuje vhodný právny základ na prijatie napadnutého rozhodnutia, Parlament namieta absolútny nedostatok odôvodnenia uvedeného rozhodnutia. Parlament sa domnieva, že na napadnuté rozhodnutia sa ako na právny akt Únie vzťahuje povinnosť odôvodnenia podľa článku 296 druhého odseku ZFEÚ, ktorá však nebola žiadnym spôsobom naplnená, pretože vôbec neboli uvedené dôvody, prečo bolo mesto Bratislava vybrané ako miesto sídla EOP.

____________

1 Rozhodnutie prijaté vzájomnou dohodou medzi zástupcami vlád členských štátov (EÚ) 2019/1199 z 13. júna 2019 o umiestnení sídla Európskeho orgánu práce (Ú. v. EÚ L 189, 2019, s. 68).

2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1149 z 20. júna 2019, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán práce a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 883/2004, (EÚ) č. 492/2011 a (EÚ) 2016/589 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2016/344 (Ú. v. EÚ L 186, 2019, s. 21).