Language of document :

Tožba, vložena 9. oktobra 2019 – Evropski parlament/Svet Evropske unije

(Zadeva C-743/19)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropski parlament (zastopniki: L. Visaggio, I. Anagnostopoulou, C. Biz, agenti)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predlog tožeče stranke

Razglasitev ničnosti Sklepa (EU) 2019/1199 z dne 13. junija 20191 ;

naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Parlament s prvim tožbenim razlogom očita nepristojnost avtorja izpodbijanega Sklepa – ne glede na to ali gre pri tem za Svet ali vse države članice – za določitev kraja sedeža Evropskega organa za delo (ELA).

Parlament meni, da člen 341 PDEU ni primerna pravna podlaga za določitev sedeža organov Unije, kakršne so decentralizirane agencije. Evropski organ za delo (ELA) je v tem primeru ustanovil zakonodajalec Unije z Uredbo (EU) 2019/11492 , ki je bila na podlagi členov 46 in 48 PDEU sprejeta v rednem zakonodajnem postopku. Parlament navaja, da na podlagi člena 341 PDEU ni mogoče umakniti s področja pristojnost zakonodajalca Unije, ki je vzpostavil Evropski organ za delo (ELA), pristojnosti za določitev njegovega sedeža, s tem da je namesto tega podeljena državam članicam, in da ta določba ne more biti veljavna pravna podlaga izpodbijanega sklepa.

Z drugim tožbenim razlogom, navedenim podredno, če bi Sodišče ugotovilo, da člen 341 PDEU zagotavlja zadostno pravno podlago za izpodbijani sklep, se Parlament v zvezi z izpodbijanim sklepom sklicuje na neobstoj obrazložitve. Meni, da ker gre za pravni akt Unije, velja za izpodbijani sklep obveznost obrazložitve iz člena 296, drugi odstavek, PDEU, ki nikakor ni bila izpolnjena, saj ni bilo pojasnjeno zakaj je bilo mesto Bratislava izbrano za sedež Evropskega organa za delo (ELA).

____________

1     Sklep (EU) 2019/1199, sprejet v medsebojnem dogovoru predstavnikov vlad držav članic, z dne 13. junija 2019 o določitvi sedeža Evropskega organa za delo (UL 2019, L 189, str. 68).

2     Uredba (EU) 2019/1149 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ustanovitvi Evropskega organa za delo, spremembi uredb (ES) št. 883/2004, (EU) št. 492/2011 in (EU) 2016/589 ter razveljavitvi Odločbe (EU) 2016/344, UL 2019, L 186, str. 21.