Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Италия), постъпило на 28 август 2019 г. — Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe и др./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Дело C-640/19)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Страни в главното производство

Жалбоподатели: Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Ответници: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Преюдициални въпроси

Трябва ли членове 1, 2 и 3 от Регламент ЕИО № 856/19841 , член 1 и член 2, параграф 1 от Регламент № 3950/19922 , член 1, параграфи 1 и 5 от Регламент № 1788/20033 , членове 55, 64 и 65 от Регламент № 1234/074 и приложенията към тези регламенти, доколкото се отнасят до защитата на равновесието между търсенето и предлагането на мляко и млечни продукти на пазара на ЕС, да се тълкуват в смисъл, че изключват от изчисляването на „квотите за мляко“ производството за износ в държави извън ЕС на сирена със ЗНП в съответствие с целите за защита, определени за посочените продукти в член 13 от Регламент (ЕИО) № 2081/19925 , потвърдени в Регламент № 510/20066 и в членове 4 и 13 от Регламент № 1151/20127 , в изпълнение на принципите, посочени в член 32 (предишен 27), член 39 (предишен 33), член 40 (предишен 34), член 41 (предишен 35) ДФЕС.

При утвърдителен отговор, допуска ли посочената правна уредба, тълкувана в този смисъл, включване на индивидуални референтни количества на квотите за мляко, предназначени за производство на сирена със ЗНП, предназначени за износ извън Съюза, както е предвидено в член 2 от Декрет-закон № 49 от 28 март 2003 г., преобразуван с изменения в Закон № 119 от 30 май 2003 г. и в член 2 от Закон № 468 от 26 ноември 1992 г. в частта, възпроизведена в посочения по-горе член 2 от Декрет-закон № 49/2003.

При условията на евентуалност, в случай че се приеме, че това тълкуване е неправилно:

Противоречат ли членове 1, 2 и 3 от Регламент ЕИО № 856/1984, член 1 и член 2, първа алинея от Регламент № 3950/1992, член 1, параграф 1 и член 5 от Регламент № 1788/2003, членове 55, 64 и 65 от Регламент № 1234/07 и приложенията към тези регламенти (заедно с италианските национални норми за транспониране, установени в член 2 от Декрет-закон № 49 от 28 март 2003 г., преобразуван с изменения в Закон № 119 от 30 май 2003 г. и член 2 от Закон № 468 от 26 ноември 1992 г., в частта, възпроизведена в посочения по-горе член 2 от Декрет-закон № 49/2003), включващи и неизключващи от изчисляването на количеството, разпределено на държавите членки, млякото, използвано за производство на сирена със ЗНП, изнесени или предназначени за пазарите на страните извън ЕС до размера на посочения износ, на защитата, предвидена в Регламент ЕИО № 2081/1992, който закриля продуктите със ЗНП, и по-специално с оглед на член 13, потвърден с Регламент (ЕИО) № 510/2006 и с Регламент № 1151/2012, както и с оглед на целите на защита съгласно член 4 от него, и противоречат ли освен това на член 32 (предишен 27), член 39 (предишен 33), член 40 (предишен 34), член 41 (предишен 35) ДФЕС и на принципите на правна сигурност, оправдани правни очаквания, пропорционалност и недискриминация, както и на свободна икономическа инициатива за целите на износа към държави извън ЕС?

____________

1     Регламент (ЕИО) № 856/84 на Съвета от 31 март 1984 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 804/68 относно общата организация на пазарите в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ 1984, L 90, стр. 10).

2     Регламент (ЕИО) № 3950/92 на Съвета от 28 декември 1992 година относно въвеждането на допълнителна такса в сектора на млякото и млечните продукти (ОВ 1992, L 405, стр. 1).

3     Регламент (ЕО) № 1788/2003 на Комисията от 10 октомври 2003 година за спиране на покупките на масло в някои държави членки (ОВ L 270, 2003 г., стр. 123; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 50, стр. 22).

4     Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (ОВ L 299, 2007 г., стр. 1).

5     Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 относно защитата на географските указания и наименования за произход на селскостопански и хранителни продукти (ОВ 1992, L 208, стр. 1).

6     Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (ОВ L 93, 2006 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 71, стр. 114).

7     Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 година относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 2012 г., стр. 1).