Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 28. august 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe m.fl. mod Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) og Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Sag C-640/19)

Processprog: italiensk

Den forelæggende ret

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio og Azienda Agricola Pozzan Mirko

Sagsøgt: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) og Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 856/84 1 , artikel 1 og 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3950/92 2 , artikel 1, stk. 1, og artikel 5 i forordning (EF) nr. 1788/2003 3 , artikel 55, 64 og 65 i forordning (EF) nr. 1234/2007 4 samt dens bilag, der sigter mod at opnå ligevægt mellem udbud og efterspørgsel af mælk og mejeriprodukter inden for EU, fortolkes således, at der i forbindelse med beregning af »mælkekvoter« ikke skal tages højde for den produktion af BOB-oste, som er beregnet på eksport til tredjelande, på linje med formålene om beskyttelse af disse produkter i henhold til artikel 13 i forordning (EØF) nr. 2081/92 5 , som bekræftet i forordning (EF) nr. 510/2006 6 , samt artikel 4 og 13 i forordning (EU) nr. 1151/2012 7 , ved anvendelse af principperne i artikel 32 TEUF (tidligere artikel 27 EF), 39 TEUF (tidligere artikel 33 EF), 40 TEUF (tidligere artikel 34 EF) og 41 TEUF (tidligere artikel 35 EF)?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, er ovenstående ordning, som således fortolket, da til hinder for, at mælkekvoter for den produktion af BOB-oste, som er beregnet på eksport til tredjelande, inkluderes i de individuelle referencemængder, sådan som det følger af artikel 2 i lovdekret nr. 49 af 28. marts 2003, som ændret og ophøjet til lov nr. 119 af 30. maj 2003, og artikel 2 i lov nr. 468 af 26. november 1992, hvad angår den del, hvortil ovennævnte artikel 2 i lovdekret nr. 49/2003 henviser?

Subsidiært, for det tilfælde, at ovennævnte fortolkning ikke anses for at være korrekt, stilles følgende spørgsmål:

Er artikel 1, 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 856/84, artikel 1 og 2, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3950/92, artikel 1, stk. 1, og artikel 5 i forordning (EF) nr. 1788/2003, artikel 55, 64 og 65 i forordning (EF) nr. 1234/2007 samt dens bilag (og de respektive italienske nationale gennemførelsesbestemmelser i artikel 2 i lovdekret nr. 49 af 28.3.2003, som ændret og ophøjet til lov nr. 119 af 30.5.2003, og artikel 2 i lov nr. 468 af 26.11.1992, hvad angår den del, hvortil ovennævnte artikel 2 i lovdekret nr. 49/2003 henviser), hvorefter mælk beregnet på fremstilling af BOB-oste, som eksporteres til tredjelande eller skal markedsføres der, og inden for grænserne for den pågældende eksport, inkluderes i og ikke ekskluderes fra beregningen af de til de enkelte medlemsstater tildelte mængder, i strid med formålene om beskyttelse i henhold til forordning (EØF) nr. 2081/92, som beskytter BOB-produkter, især med hensyn til artikel 13, som bekræftet i forordning (EF) nr. 510/2006 og forordning (EU) nr. 1151/2012, samt med hensyn til formålene om beskyttelse i henhold til den nævnte forordnings artikel 4, og er ovennævnte artikler endvidere i strid med artikel 32 TEUF (tidligere artikel 27 EF), artikel 39 TEUF (tidligere artikel 33 EF), artikel 40 TEUF (tidligere artikel 34 EF) og artikel 41 TEUF (tidligere artikel 35 EF) samt retssikkerhedsprincippet, princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, proportionalitetsprincippet, princippet om forbud mod forskelsbehandling samt friheden til at oprette og drive egen virksomhed hvad angår eksport til tredjelande?

____________

1     Rådets forordning (EØF) nr. 856/84 af 31.3.1984 om ændring af forordning (EØF) nr. 804/68 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter (EFT 1984, L 90, s. 10).

2     Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28.12.1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter (EFT 1992, L 405, s. 1).

3     Rådets forordning (EF) nr. 1788/2003 af 29.9.2003 om en afgift på mælk og mejeriprodukter (EUT 2003, L 270, s. 123).

4     Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22.10.2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen) (EUT 2007, L 299, s. 1).

5     Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14.7.1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler (EFT 1992, L 208, s. 1).

6     Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 af 20.3.2006 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT 2006, L 93, s. 12).

7     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21.11.2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT 2012, L 343, s. 1).