Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itaalia) 28. augustil 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe jt versus Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(kohtuasi C-640/19)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Vastustajad: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Eelotsuse küsimused

1.    Kas määruse (EMÜ) nr 856/19841 artikleid 1, 2 ja 3; määruse (EMÜ) nr 3950/19922 artiklit 1 ja artikli 2 lõiget 1; määruse (EÜ) nr 1788/20033 artikli 1 lõiget 1 ja artiklit 5 ning määruse (EÜ) nr 1234/074 artikleid 55, 64 ja 65 ning lisasid tuleb osas, kus need puudutavad piimatoodete nõudmise ja pakkumise tasakaalu ELi turul, tõlgendada nii, et „piimakvootide“ arvestusest tuleb välja jätta toodang, mis on mõeldud ELi-välistesse riikidesse eksporditava KPNiga juustu jaoks, kooskõlas eesmärkidega, mis on nende toodete kaitsmiseks kehtestatud määruse (EMÜ) nr 2081/19925 artiklis 13 ning mida on kinnitatud määruses (EÜ) 510/20066 ja määruse (EÜ) nr 1151/20127 artiklites 4 ja 13 vastavalt ELTL artiklites 32 (endine 27), 39 (endine 33), 40 (endine 34) ja 41 (endine 35) sätestatud põhimõtetele?

2.    Kas jaatava vastuse korral on nende õigusnormide sellise tõlgendusega vastuolus see, et nagu tuleneb 28. märtsi 2003. aasta dekreetseaduse nr 49 (kinnitati muudetud redaktsioonis seadusena 30. mai 2003. aasta seadusega nr 119) artiklist 2 ja 26. novembri 1992. aasta seaduse nr 468 artikli 2 sellest osast, millele eelnimetatud dekreetseaduse nr 49/2003 artiklis 2 on viidatud, hõlmavad individuaalsed kvoodid ka piimakoguseid, mis on mõeldud ELi-välistesse riikidesse eksportida kavatsetavate KNPiga juustude tootmiseks?

Teise võimalusena, kui sellist tõlgendust ei peeta õigeks, esitatakse järgmine küsimus.

3.    Kas määruse (EMÜ) nr 856/1984 artiklid 1, 2 ja 3; määruse (EMÜ) nr 3950/1992 artikkel 1 ja artikli 2 lõige 1; määruse (EÜ) nr 1788/2003 artikli 1 lõige 1 ja artikkel 5 ning määruse (EÜ) nr 1234/07 artiklid 55, 64 ja 65 ning lisad (samuti nende Itaalia ülevõtmisnormid, sealhulgas 28. märtsi 2003. aasta dekreetseaduse nr 49 (kinnitati muudetud redaktsioonis seadusena 30. mai 2003. aasta seadusega nr 119) artikkel 2 ja 26. novembri 1992. aasta seaduse nr 468 artikli 2 osa, millele eelnimetatud dekreetseaduse nr 49/2003 artiklis 2 on viidatud), mille kohaselt võetakse liikmesriikidele eraldatud kvoodi hulgas arvesse piima, mida kasutatakse selliste KPNiga juustude tootmiseks, mis eksporditakse või on mõeldud ühenduseväliste riikide turule, mitte ei arvata seda välja, ja seda selle ekspordi ulatuses, on vastuolus KPNiga kauba tootmise kaitseks kehtestatud määruses (EMÜ) nr 2081/1992, eriti selle artiklis 13 sätestatud kaitse-eesmärkidega, mida on kinnitatud määrusega (EÜ) nr 510/2006 ja määrusega (EÜ) nr 1151/2012, ning pidades silmas ka viimati viidatud määruse artiklis 4 sätestatud eesmärki, ning ühtlasi vastuolus ka ELTL artiklitega 32 (endine 27), 39 (endine 33), 40 (endine 34) ja 41 (endine 35) ja selliste põhimõtetega nagu õiguskindlus, õiguspärase ootuse kaitse, proportsionaalsus ja diskrimineerimiskeeld, samuti ettevõtlusvabadus ELi-välise ekspordi valdkonnas?

____________

1     Nõukogu 31. märtsi 1984. aasta määrus (EMÜ) nr 856/84, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 804/68 piima- ja piimatooteturu ühise korralduse kohta (EÜT 1984, L 90, lk 10).

2     Nõukogu 28. detsembri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3950/92, millega piima- ja piimatootesektoris kehtestatakse lisamaks (EÜT 1992, L 405, lk 1).

3     Nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1778/2003, millega peatatakse või kokkuost teatavates liikmesriikides (ELT 2003, L 260, lk 4).

4     Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT 2007, L 299, lk 1).

5     Nõukogu 14. juuli 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2081/92 põllumajandustoodete ja toiduainete geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (EÜT 1992, L 208, lk 1; ELT eriväljaanne 03/13, lk 4).    

6     Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (ELT 2006, L 93, lk 12).

7     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta määrus (EL) nr 1151/2012 põllumajandustoodete ja toidu kvaliteedikavade kohta (ELT 2012, L 343, lk 1).