Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunale Amministrativo Regionale per Lazio (Italia) on esittänyt 28.8.2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe ym. v. Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ja Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(asia C-640/19)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunale Amministrativo Regionale per Lazio

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio ja Azienda Agricola Pozzan Mirko

Vastaajat: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) ja Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen (ETY) N:o 856/19841 1, 2 ja 3 artiklaa, asetuksen (ETY) N:o 3950/19922 1 artiklaa ja 2 artiklan 1 kohtaa, asetuksen (EY) N:o 1788/20033 1 artiklan 1 kohtaa ja 5 artiklaa ja asetuksen (EY) N:o 1234/074 55, 64 ja 65 artiklaa ja niihin liittyviä liitteitä sen vuoksi, että niillä pyritään suojaamaan maitotuotteiden kysynnän ja tarjonnan tasapainoa EU:n markkinoilla, tulkittava siten, että niiden mukaan tuotanto, joka on tarkoitettu SAN-juustojen vientiin EU:n ulkopuolisiin maihin, jätetään pois ”maitokiintiöitä” laskettaessa, niin että noudatetaan suojelutavoitteita, jotka on viimeksi mainittujen tuotteiden osalta vahvistettu asetuksen (ETY) N:o 2081/19925 13 artiklassa, sellaisena kuin tämä on vahvistettu asetuksen (EY) N:o 510/20066 ja asetuksen (EU) N:o 1151/20127 4 ja 13 artiklassa, niiden periaatteiden mukaisesti, jotka sisältyvät SEUT 32 artiklaan (aiempi EY-sopimuksen 27 artikla), SEUT 39 artiklaan (aiempi EY-sopimuksen 33 artikla), SEUT 40 artiklaan (aiempi EY-sopimuksen 34 artikla) ja SEUT 41 artiklaan (aiempi EY-sopimuksen 35 artikla)?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tällainen säännöstö näin tulkittuna esteenä sille, että tilakohtaisiin viitemääriin sisällytetään EU:n ulkopuolelle suuntautuvaan vientiin tarkoitettujen SAN-juustojen tuotantoon tarkoitetut maitokiintiöt, sellaisena kuin tämä sisällyttäminen seuraa 28.3.2003 annetun asetuksen nro 49, joka muunnettiin 30.5.2003 muutettuna laiksi nro 119, 2 §:stä ja 26.11.1992 annetun lain nro 468 2 §:stä, siltä osin kuin tähän viitataan edellä mainitussa asetuksen nro 49/2003 2 §:ssä?

Jos on katsottava, ettei tällainen tulkinta ole oikea, kysytään toissijaisesti seuraavaa:

Ovatko asetuksen (ETY) N:o 856/1984 1, 2 ja 3 artikla, asetuksen (ETY) N:o 3950/1992 1 artikla ja 2 artiklan 1 kohta, asetuksen (EY) N:o 1788/2003 1 artiklan 1 kohta ja 5 artikla ja asetuksen (EY) N:o 1234/07 55, 64 ja 65 artikla ja niihin liittyvät liitteet (yhdessä niiden täytäntöön panemiseksi annettujen Italian kansallisten säännösten kanssa, jotka sisältyvät 28.3.2003 annetun asetuksen nro 49, joka muunnettiin 30.5.2003 muutoksin laiksi nro 119, 2 §:ään ja 26.11.1992 annetun lain nro 468 2 §:ään, siltä osin kuin tähän viitataan edellä mainitussa asetuksen nro 49/2003 2 §:ssä), joiden mukaan yhteisön ulkopuolisten maiden markkinoille vietyjen tai tarkoitettujen SAN-juustojen tuotantoon käytetty maito sisällytetään jäsenvaltioille jaettua määrää koskevaan laskelmaan tämän viennin mukaisessa suhteessa eikä sitä jätetä pois laskelmasta, ristiriidassa niiden suojelutavoitteiden kanssa, joista säädetään SAN-tuotantoa suojaavassa asetuksessa (ETY) N:o 2081/1992, kun otetaan huomioon erityisesti sen 13 artikla, sellaisena kuin tämä on vahvistettu asetuksessa (EY) N:o 510/2006 ja asetuksessa (EU) N:o 1151/2012, sekä myös viimeksi mainitun asetuksen 4 artiklassa säädetyt suojelutavoitteet, ja ovatko ne lisäksi ristiriidassa SEUT 32 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 27 artikla), SEUT 39 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 33 artikla), SEUT 40 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 34 artikla) ja SEUT 41 artiklan (aiempi EY-sopimuksen 35 artikla), oikeusvarmuuden periaatteen, luottamuksensuojan periaatteen, suhteellisuusperiaatteen ja syrjintäkiellon periaatteen kanssa sekä sen periaatteen kanssa, joka koskee vapautta harjoittaa taloudellista toimintaa tuotteiden viemiseksi EU:n ulkopuolelle?

____________

1 Maito- ja maitotuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 804/68 muuttamisesta 31.3.20194 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 856/84 (EYVL 1984, L 90, s. 10).

2 Maito- ja maitotuotealan lisämaksusta 28.12.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 3950/92 EYVL 1992, L 405, s. 1).

3 Maito- ja maitotuotealan maksun vahvistamisesta 29.9.2003 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1788/2003 (EUVL 2003, L 270, s. 123).

4 Maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä 22.10.2007 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL 2007, L 299, s. 1).

5 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14.7.1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92 (EYVL 1992, L 208, s. 1).

6 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20.3.2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (EUVL 2006, L 93, s. 12).

7 Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21.3.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1151/2012 (EUVL 2012, L 343, s. 1).