Language of document :

2019 m. rugpjūčio 28 d. Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe ir kt. / Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Byla C-640/19)

Proceso kalba: italų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Atsakovės: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Reglamento (EEB) Nr. 856/19841 1, 2 ir 3 straipsniai, Reglamento (EEB) Nr. 3950/19922 1 straipsnis ir 2 straipsnio 1 dalis, Reglamento (EB) Nr. 1788/20033 1 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis, Reglamento (EB) Nr. 1234/20074 55, 64 ir 65 straipsniai bei atitinkami priedai, atsižvelgiant į tai, kad jais siekiama išlaikyti pieno gaminių pasiūlos ir paklausos pusiausvyrą ES rinkoje, turi būti aiškinami taip, kad į „pieno kvotų“ skaičiavimą neįtraukiama eksportui į ne ES šalis skirtų sūrių su saugoma kilmės vietos nuoroda (SKVN) gamyba, laikantis apsaugos tikslų, pastarųjų gaminių atžvilgiu nustatytų Reglamento (EEB) Nr. 2081/19925 13 straipsnyje, kaip patvirtinta Reglamentu Nr. 510/20066 ir Reglamento Nr. 1151/20127 4 bei 13 straipsniais, taikant principus, nustatytus SESV 32 (buvęs 27), 39 (buvęs 33), 40 (buvęs 34) ir 41 (buvęs 35) straipsniuose?

2.    Teigiamai atsakius į pirmąjį klausimą, ar tokia nuostata turėtų būti aiškinama taip, kad ja draudžiama į individualų referencinį kiekį įtraukti pieno kvotas, skirtas sūrių su SKVN, kurie skirti eksportuoti į ne ES šalis, gamybai, kaip nurodyta 2003 m. kovo 28 d. Dekreto įstatymo Nr. 49, kuris su daliniais pakeitimais buvo pertvarkytas į 2003 m. gegužės 30 d. Įstatymą Nr. 119, 2 straipsnyje ir 1992 m. lapkričio 26 d. Įstatymo Nr. 468 2 straipsnyje, kiek ši nuostata susijusi su minėto Dekreto įstatymo Nr. 49/2003 2 straipsniu?

Jei būtų nuspręsta, kad toks aiškinimas yra neteisingas:

3    Ar Reglamento (EEB) Nr. 856/1984 1, 2 ir 3 straipsniai, Reglamento (EEB) Nr. 3950/1992 1 straipsnis ir 2 straipsnio 1 dalis, Reglamento (EB) Nr. 1788/2003 1 straipsnio 1 dalis ir 5 straipsnis, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 55, 64 ir 65 straipsniai bei atitinkami priedai (kartu su perkėlimo į nacionalinę Italijos teisę nuostatomis, t. y. 2003 m. kovo 28 d. Dekreto įstatymo Nr. 49, kuris su daliniais pakeitimais buvo pertvarkytas į 2003 m. gegužės 30 d. Įstatymą Nr. 119, 2 straipsniu ir 1992 m. lapkričio 26 d. Įstatymo Nr. 468 2 straipsniu, kiek jis susijęs su minėto Dekreto įstatymo Nr. 49/2003 2 straipsniu), pagal kuriuos į skaičiavimą įtraukiami (o ne iš jo išbraukiami) valstybėms narėms priskirti pieno, skirto sūrių su SKVN, kurie eksportuojami į ne ES šalių rinką ar yra jai skirti, gamybai, kiekiai, atsižvelgiant į šio eksporto dydį, prieštarauja apsaugos tikslams, nustatytiems Reglamente (EEB) Nr. 2081/1992, kuriuo saugomi produktai su SKVN, ypač atsižvelgiant į 13 straipsnį, kaip patvirtinta Reglamentu (EB) Nr. 510/2006 ir Reglamentu (ES) Nr. 1151/2012, taip pat atsižvelgiant į apsaugos tikslus, nustatytus pastarojo reglamento 4 straipsnyje, taip pat prieštarauja SESV 32 (buvęs 27), 39 (buvęs 33), 40 (buvęs 34), 41 (buvęs 35) straipsniams ir teisinio saugumo, teisėto lūkesčio, proporcingumo ir nediskriminavimo principams, pažeidžia laisvę užsiimti ekonomine veikla eksportuojant į ne ES šalis?

____________

1 1984 m. kovo 31 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 856/84, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 804/68 dėl bendro pieno ir pieno produktų rinkos organizavimo (OL L 90, 1984, p. 10).

2 1992 m. gruodžio 28 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3950/92, nustatantis papildomą mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje (OL L 405, 1992, p. 1).

3 2003 m. spalio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1778/2003, sustabdantis sviesto supirkimą kai kuriose valstybėse narėse (OL L 260, 2003, p. 4).

4 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1234/2007, nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL L 299, 2007, p. 1).

5 1992 m. liepos 14 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2081/92 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 208, 1992, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 3 sk., 13 t., p. 4).

6 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006, dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (OL L 93, 2006, p. 12).

7 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų (OL L 343, 2012, p. 1).