Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. augustā iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe u.c./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Lieta C-640/19)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāji: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl u.c., Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Atbildētājas: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Prejudiciālie jautājumi

Vai Regulas (EEK) Nr. 856/1984 1 1., 2. un 3. pants, Regulas Nr. 3950/1992 2 1. pants un 2. panta 1. punkts, Regulas Nr. 1788/2003 3 1. panta 1. punkts un 5. pants un Regulas Nr. 1234/07 4 55., 64. un 65. pants un attiecīgie pielikumi, kuru mērķis ir aizsargāt līdzsvaru starp piena un piena produktu pieprasījumu un piedāvājumu ES tirgū, ir jāinterpretē tādējādi, ka no “piena kvotu” aprēķina ir jāizslēdz ražošana, kuras mērķis ir eksportēt uz trešajām valstīm sierus ar ACVN [aizsargātu cilmes vietas nosaukumu], atbilstoši aizsardzības mērķiem, kas attiecībā uz šiem produktiem noteikti Regulas (EEK) Nr. 2081/1992 5 13. pantā, kā apstiprināts Regulā 510/2006 6 un Regulas 1151/2012 7 4. un 13. pantā, piemērojot LESD 32. pantā (bijušajā 27. pantā), 39. pantā (bijušajā 33. pantā), 40. pantā (bijušajā 34. pantā), 41. pantā (bijušajā 35. pantā) minētos principus?

Ja atbilde ir apstiprinoša, vai tādējādi interpretēts minētais regulējums liedz iekļaut individuālajos references daudzumos piena kvotas, kas paredzētas eksportam uz trešajām valstīm paredzētu sieru ar ACVN ražošanai, kā izriet no 2. panta 2003. gada 28. marta Dekrētlikumā Nr. 49, kas ar grozījumiem pārveidots 2003. gada 30. maija Likumā Nr. 119. un no 2. panta 1992. gada 26. novembra Likumā Nr. 468 daļā, kurā uz to ir atsauce minētajā Dekrētlikuma Nr. 49/2003 2. pantā?

Pakārtoti, ja tiktu uzskatīts, ka šāda interpretācija nav pareiza,

vai Regulas (EEK) Nr. 856/1984 1., 2. un 3. pants, Regulas Nr. 3950/1992 1. pants un 2. panta 1. punkts, Regulas Nr. 1788/2003 1. panta 1. punkts un 5. pants un Regulas Nr. 1234/07 55., 64. un 65. pants un attiecīgie pielikumi (kopā ar Itālijas valsts īstenošanas tiesību normām 2. pantā 2003. gada 28. marta Dekrētlikumā Nr. 49, kas ar grozījumiem pārveidots 2003. gada 30. maija Likumā Nr. 119 un 2. pantā 1992. gada 26. novembra Likumā Nr. 468 daļā, kurā uz to ir atsauce minētajā Dekrētlikuma Nr. 49/2003 2. pantā), kas dalībvalstīm piešķirto kvotu skaita aprēķinā ietver un no tā neizslēdz pienu, ko izmanto eksportam uz trešajām valstīm vai trešo valstu tirgum paredzēto sieru ar ACVN ražošanai, un minētā eksporta apjomā, ir pretrunā Regulā (EEK) Nr. 2081/1992 noteiktajiem aizsardzības mērķiem, kas aizsargā ražojumus ar ACVN, ar īpaši atsauci uz 13. pantu, kurš apstiprināts ar Regulu (EEK) Nr. 510/2006 un ar Regulu 1151/2012, kā arī ar atsauci uz šīs pēdējās minētās regulas 4. pantā noteiktajiem aizsardzības mērķiem, un vai tie ir pretrunā arī LESD 32. pantam (bijušajam 27. pantam), 39. pantam (bijušajam 33. pantam), 40. pantam (bijušajam 34. pantam), 41. pantam (bijušajam 35. pantam) un tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības, samērīguma un nediskriminācijas principiem, kā arī brīvībai veikt uzņēmējdarbību nolūkā veikt eksportu uz trešajām valstīm?

____________

1     Padomes Regula (EEK) Nr. 856/84 (1984. gada 31. marts), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 804/68 par tirgu kopīgu organizāciju piena un piena produktu nozarē (OV 1984, L 90, 10. lpp.).

2     Padomes Regula (EEK) Nr. 3950/92 (1992. gada 28. decembris), ar ko ievieš papildu maksājumu piena un piena produktu nozarē (OV 1992, L 405, 1. lpp.).

3     Padomes Regula (EK) Nr. 1788/2003 (2003. gada 29. septembris), ar ko ievieš maksājumu piena un piena produktu nozarē (OV 2003, L 270, 123. lpp.).

4     Padomes Regula (EK) Nr. 1234/2007 (2007. gada 22. oktobris), ar ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (Vienotā TKO regula) (OV 2007, L 299, 1. lpp.).

5     Padomes Regula (EEK) Nr. 2081/92 (1992. gada 14. jūlijs) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV 1992, L 208, 1. lpp.).

6     Padomes Regula (EK) Nr. 510/2006 (2006. gada 20. marts) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību (OV 2006, L 93, 12. lpp.).

7     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1151/2012 (2012. gada 21. novembris) par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu kvalitātes shēmām (OV 2012, L 343, 1. lpp.).