Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 28. augusta 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe a i./Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(vec C-640/19)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovatelia: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Odporcovia: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa nariadenie EHS č. 856/19841 , články 1, 2 a 3, nariadenie č. 3950/19922 , články 1 a 2, prvý pododsek, nariadenie č. 1788/20033 , články 1, prvý pododsek a 5, a nariadenie č. 1234/074 , články 55, 64 a 65 a príslušné prílohy tým, že sú zamerané na ochranu rovnováhy medzi ponukou a dopytom mliečnych výrobkov na trhu EÚ vykladať v tom zmysle, že vylučujú z výpočtu „kvót na mlieko“ výrobu CHOP syrov určených na vývoz do krajín mimo EÚ v súlade s cieľmi ochrany stanovenými pre takéto výrobky nariadením EHS č. 2081/19925 , v čl. 13, ako je potvrdené nariadením č. 510/20066 a nariadením č. 1151/20127 v článkoch 4 a 13 pri uplatnení zásad uvedených v článkoch 32 (predtým článok 27), 39 (predtým článok 33), 40 (predtým článok 34), 41 (predtým článok 35) ZFEÚ?

2.    V prípade kladnej odpovede, takto vykladaná právna úprava bráni zahrnutiu kvót na mlieko na výrobu CHOP syrov určených na vývoz mimo krajín EÚ do individuálneho referenčného množstva, tak ako vyplýva z čl. 2 zákonného dekrétu č. 49 z 28. marca 2003 zmeneného so zmenami na zákon č. 119 z 30. mája 2003 a čl. 2 zákona č. 468 z 26. novembra 1992, v rozsahu, v akom ho uvádza vyššie uvedený článok 2 legislatívneho dekrétu č. 49/2003?

Subsidiárne, pokiaľ uvedený výklad nie je správny,

3.    Sú nariadenie EHS č. 856/1984, články 1, 2 a 3, nariadenie č. 3950/1992, články 1 a 2, prvý pododsek, nariadenie č. 1788/2003, články 1, prvý pododsek a 5, nariadenie č. 1234/07, články 55, 64 a 65 a príslušné prílohy (spolu s talianskymi vnútroštátnymi vykonávacími pravidlami uvedenými v čl. 2 zákonného dekrétu č. 49 z 28. marca 2003, zmeneného so zmenami na zákon č. 119 z 30. mája 2003 a v čl. 2 zákona č. 468 z 26. novembra 1992, v rozsahu, v akom ho uvádza vyššie uvedený článok 2 legislatívneho dekrétu č. 49/2003), ktoré zahrňujú a nevylučujú mlieko používané na výrobu CHOP syrov vyvezených alebo určených na trh krajín mimo EÚ, z výpočtu množstva prideleného členským štátom a v rozsahu tohto vývozu, v rozpore s cieľmi ochrany uvedenými v nariadení EHS č. 2081/1992, ktoré chráni CHOP výrobu s osobitným odkazom na čl. 13, ako to potvrdzuje nariadenie EHS č. 510/2006 a nariadenie č. 1151/2012, ako aj s ohľadom na ciele ochrany uvedené v čl. 4 tohto nariadenia a sú tiež v rozpore s článkami 32 (predtým článok 27), 39 (predtým článok 33), 40 (predtým článok 34), 41 (predtým článok 35) ZFEÚ a so zásadami právnej istoty, legitímnej dôvery, proporcionality a zákazu diskriminácie a slobodného výkonu hospodárskej činnosti na účely vývozu mimo EÚ?

____________

1 Nariadenie Rady (EHS) č. 856/84 z 31. marca 1984, ktorým sa mení nariadenie (EHS) č. 804/68 o spoločnej organizácii trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami (Ú. v. ES L 90, 1984, s. 10).

2 Nariadenie Rady (EHS) č. 3950/92 z 28. decembra 1992, ktorým sa stanovujú dodatočné poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. ES L 405, 1992, s. 1).

3 Nariadenie Rady (ES) č. 1788/2003 z 29. septembra 2003 stanovujúce poplatky v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (Ú. v. EÚ L 270, 2003, s. 123; Mim. vyd. 03/040, s. 391).

4 Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 2007, s. 1).

5 Nariadenie Rady (EHS) č. 2081/92 zo 14. júla 1992 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. ES L 208, 1992, s. 1; Mim. vyd. 03/013, s. 4).

6 Nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (Ú. v. EÚ L 93, 2006, s. 12).

7 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (Ú. v. EÚ L 343, 2012, s. 1).