Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 28. avgusta 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe in drugi/Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Zadeva C-640/19)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl in drugi, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Toženi stranki: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člene 1, 2 in 3 Uredbe (EGS) št. 856/19841 , člen 1 in člen 2(1) Uredbe (EGS) št. 3950/19922 , člen 1(1) in člen 5 Uredbe (ES) št. 1788/20033 , in člene 55, 64 in 65 Uredbe (ES) št. 1234/074 s prilogami, ki se nanašajo na varstvo ravnotežja med povpraševanjem in ponudbo mleka in mlečnih izdelkov na trgu EU, razlagati tako, da iz izračuna „mlečnih kvot“ izključujejo proizvodnjo za izvoz sirov ZOP v države zunaj EU, v skladu s cilji varstva, določenimi za te proizvode v členu 13 Uredbe (EGS) št. 2081/19925 , kot je bil potrjen z Uredbo 510/20066 in s členoma 4 in 13 Uredbe 1151/20127 , ob uporabi načel iz členov 32 (prejšnji člen 27), 39 (prejšnji člen 33), 40 (prejšnji člen 34) in 41 (prejšnji člen 35) PDEU?

2.    V primeru pritrdilnega odgovora, ali ta ureditev, razložena na ta način, nasprotuje temu, da bi se v individualne referenčne količine vključile mlečne kvote, namenjene proizvodnji sirov ZOP, namenjenih izvozu iz Evropske unije, kot izhaja iz člena 2 Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 (uredba-zakon št. 49 z dne 28. marca 2003), ki je bila s spremembami potrjena v legge 30 maggio 2003, n. 119 (zakon št. 119 z dne 30. maja 2003), in člena 2 legge 26 novembre 1992, n. 468 (zakon št. 468 z dne 26. novembra 1992) v delu, v katerem se sklicuje na prej navedeni člen 2 uredbe-zakona št. 49/2003?

Podredno, če bi se štelo, da taka razlaga ni pravilna:

3.    Ali so členi 1, 2 in 3 Uredbe (EGS) št. 856/1984; člen 1 in člen 2(1) Uredbe (EGS) št. 3950/1992; člen 1(1) in člen 5 Uredbe (ES) št. 1788/2003, in členi 55, 64 in 65 Uredbe (ES) št. 1234/07 s prilogami (in italijanskimi nacionalnimi predpisi o prenosu iz člena 2 uredbe-zakona št. 49 z dne 28. marca 2003, ki je bila s spremembami potrjena v zakon št. 119 z dne 30. maja 2003, in člena 2 zakona št. 468 z dne 26. novembra 1992, v delu, ki se sklicuje na prej navedeni člen 2 uredbe zakona št. 49/2003), ki količino mleka, ki se uporablja za proizvodnjo sirov ZOP, ki se izvažajo ali so namenjeni na trge tretjih držav, vključujejo v izračun količine, dodeljene državam članicam, in je ne izključujejo, v nasprotju s cilji varstva iz Uredbe (EGS) št. 2081/1992, ki varuje proizvodnjo ZOP, zlasti njenega člena 13, kot je bil potrjen z Uredbo (EGS) št. 510/2006 in Uredbo št. 1151/2012, tudi z vidika namenov varstva iz člena 4 te uredbe, in so v nasprotju tudi s členi 32 (prejšnji člen 27), 39 (prejšnji člen 33), 40 (prejšnji člen 34) in 41 (prejšnji člen 35) PDEU in z načeli pravne varnosti, varstva legitimnih pričakovanj, sorazmernosti in nediskriminacije ter svobode gospodarske pobude za namene izvoza iz EU?

____________

1 Uredba Sveta (EGS) št. 856/84 z dne 31. marca 1984 o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 o vzpostavitvi skupne ureditve trga z mlekom in mlečnimi proizvodi (UL 1984, L 90, str. 10).

2 Uredba Sveta (EGS) št. 3950/92 z dne 28. decembra 1992 o uvedbi dodatne dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL 1992, L 405, str. 1).

3 Uredba Sveta (ES) št. 1788/2003 z dne 29. septembra 2003 o uvedbi dajatve v sektorju mleka in mlečnih proizvodov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 40, str. 391).

4 Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT ) (UL 2007, L 299, str. 1).

5 Uredba Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 3, zvezek 13, str. 4).

6 Uredba Sveta (ES) št. 510/2006 z dne 20. marca 2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (UL 2006, L 93, str. 12).

7 Uredba (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil (UL 2012, L 343, str. 1).