Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italien) den 28 augusti 2019 – Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe m.fl. mot Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

(Mål C-640/19)

Rättegångsspråk:italienska

Hänskjutande domstol

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parter i det nationella målet

Klagande: Azienda Agricola Ambrosi Nicola Giuseppe, Azienda Agricola Castagna Giovanni, Soc. Azienda Agricola Castellani Enio, Nereo e Giuliano Ss, Azienda Agricola De Fanti Maria Teresa, Azienda Agricola Giacomazzi Vilmare, Soc. Azienda Agricola Iseo di Lunardi Giampaolo e Silvano Ss, Soc. Azienda Agricola Mastrolat di Mastrotto Franco e Luca Ss, Azienda Agricola Righetti Michele e Damiano, Azienda Agricola Scandola Stefano e Gianni, Azienda Agricola Tadiello Roberto, Azienda Agricola Turazza Mario, Azienda Agricola Zuin Tiziano, 2 B Società Agricola Srl ed Altri, Azienda Agricola Fracasso Claudio, Azienda Agricola Pozzan Mirko

Motparter: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Tolkningsfrågor

1) Ska artiklarna 1, 2 och 3 i förordning (EEG) nr 856/841 , artiklarna 1 och 2.1 i förordning (EEG) nr 3950/922 , artiklarna 1.1 och 5 i förordning (EG) nr 1788/20033 , artiklarna 55, 64 och 65 i förordning (EG) nr 1234/20074 samt dess bilagor, vilka syftar till att trygga balansen mellan tillgång och efterfrågan på mjölk och mjölkprodukter inom unionen, tolkas så, att den produktion av ostar med skyddad ursprungsbeteckning som är avsedd för export till tredjeländer inte ska tas med vid beräkningen av ”mjölkkvoter” – vilket är i linje med målen om skydd av dessa produkter enligt artikel 13 i förordning (EEG) nr 2081/925 , vilket bekräftas i förordning (EG) nr 510/2006, samt artiklarna 4 och 13 i förordning (EU) nr 1151/2012 – vid tillämpning av principerna enligt artiklarna 32 FEUF (f.d. artikel 27 FEG), 39 FEUF (f.d. artikel 33 FEG), 40 FEUF (f.d. artikel 34 FEG) och 41 FEUF (f.d. artikel 35 FEG)?

2) Om föregående fråga besvaras jakande, utgör ovannämnda regelverk enligt nämnda tolkning då hinder för att mjölkkvoter för den produktion av ostar med skyddad ursprungsbeteckning som är avsedd för export till tredjeländer inkluderas i de individuella referenskvantiteterna, såsom stadgas i artikel 2 i lagdekret nr 49 av den 28 mars 2003, som, med ändringar, omvandlats till lag nr 119 av den 30 maj 2003, och artikel 2 i lag nr 468 av den 26 november 1992, vad gäller den del vartill ovannämnda artikel 2 i lagdekret nr 49/2003 hänvisar?

I andra hand, för det fall att ovannämnda tolkning inte anses vara korrekt, ställs följande fråga:

3) Strider artiklarna 1, 2 och 3 i förordning (EEG) nr 856/84, artiklarna 1 och 2.1 i förordning (EEG) nr 3950/92, artiklarna 1.1 och 5 i förordning (EG) nr 1788/2003, artiklarna 55, 64 och 65 i förordning (EG) nr 1234/2007 samt dess bilagor (och motsvarande italienska nationella genomförandebestämmelser i artikel 2 i lagdekret nr 49 av den 28 mars 2003, som, med ändringar, omvandlats till lag nr 119 av den 30 maj 2003, och artikel 2 i lag nr 468 av den 26 november 1992, vad gäller den del vartill ovannämnda artikel 2 i lagdekret nr 49/2003 hänvisar), enligt vilka den mjölk som används för framställning av ostar med skyddad ursprungsbeteckning som exporteras till tredjeländer eller ska saluföras i dessa, och inom gränserna för den aktuella exporten, inkluderas i och inte undantas från beräkningen av de kvantiteter som tilldelas de enskilda medlemsstaterna, mot målen om skydd enligt förordning (EEG) nr 2081/92, det vill säga att skydda produkter med skyddad ursprungsbeteckning, särskilt med avseende på artikel 13, vilket bekräftas i förordning (EG) nr 510/2006 och förordning (EU) nr 1151/2012, samt med avseende på målen om skydd enligt artikel 4 i sistnämnda förordning? Strider ovannämnda artiklar vidare mot artiklarna 32 FEUF (f.d. artikel 27 FEG), 39 FEUF (f.d. artikel 33 FEG), 40 FEUF (f.d. artikel 34 FEG) och 41 FEUF (f.d. artikel 35 FEG) samt principerna om rättssäkerhet, skydd för berättigade förväntningar, proportionalitet, förbud mot diskriminering samt näringsfrihet i fråga om export till tredjeländer?

____________

1     Rådets förordning (EEG) nr 856/84 av den 31 mars 1984 om ändring av förordning (EEG) nr 804/68 om den gemensamma organisationen av marknaden för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 90, 1984, s. 10; svensk specialutgåva, område 2, volym 17, s. 95).

2     Rådets förordning (EEG) nr 3950/92 av den 28 december 1992 om införande av en tilläggsavgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EGT L 405, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 47, s 159).

3 Rådets förordning (EG) nr 1788/2003 av den 29 september 2003 om införande av en avgift inom sektorn för mjölk och mjölkprodukter (EUT L 270, 2003, s. 123).

4 Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 av den 22 oktober 2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) (EUT, L 299, 2007, s. 1).

5 Rådets förordning (EEG) nr 2081/92 av den 14 juli 1992 om skydd för geografiska och ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EGT, L 208, 1992, s. 1; svensk specialutgåva, område 3, volym 43, s. 153).