Language of document : ECLI:EU:C:2019:1013

MIŠLJENJE NEZAVISNOG ODVJETNIKA

MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ‑BORDONE

od 26. studenoga 2019.(1)

Predmet C625/19 PPU

Openbaar Ministerie

protiv

XDa

(zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio rechtbank Amsterdam (Sud u Amsterdamu, Nizozemska))

„Zahtjev za prethodnu odluku – Policijska i pravosudna suradnja u kaznenim stvarima – Okvirna odluka 2002/584/PUP – Europski uhidbeni nalog – Pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog – Europski uhidbeni nalog koji je izdalo švedsko državno odvjetništvo – Uvjet postojanja djelotvornog pravnog lijeka protiv odluke o izdavanju europskog uhidbenog naloga”


1.        Sud se ponovno suočava sa zahtjevima za prethodnu odluku u okviru kojih treba odlučiti može li se državno odvjetništvo (u ovom slučaju švedsko državno odvjetništvo) smatrati „pravosudnim tijelom koje izdaje [europski] uhidbeni nalog” (EUN) u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke 2002/584/PUP(2).

2.        Dvojbe suda koji je uputio zahtjev u ovom predmetu i u predmetima C‑626/19 PPU i C‑627/19 PPU povezuju se s dvojbama koje je iznio luksemburški sud (predmet C‑566/19 PPU) te se osobito odnose na način na koji treba tumačiti presudu Suda OG i PI (državna odvjetništva u Lübecku i Zwickauu)(3).

3.        Iste su se dvojbe pojavile oko belgijskog državnog odvjetništva (predmet C‑627/19 PPU) i francuskog državnog odvjetništva (predmeti C‑566/19 PPU i C‑626/19 PPU), o kojima donosim svoje mišljenje na taj isti datum.

4.        Konkretno, pitanje koje je predmet ovog zahtjeva za prethodnu odluku istovjetno je jednom od pitanja postavljenih u predmetu C‑626/19 PPU, koji je spojen s predmetom C‑566/19 PPU, i odnosi se na EUN‑e koje je izdalo državno odvjetništvo s ciljem vođenja kaznenog progona.

5.        Iako moje načelno stajalište i dalje odgovara onom koje sam zagovarao u predmetima OG (Državno odvjetništvo u Lübecku) i PI (Državno odvjetništvo u Zwickauu)(4) te u predmetu PF (Glavni državni odvjetnik Litve)(5), u preostalom dijelu ovog mišljenja bavit ću se tumačenjem presude OG i PI (državna odvjetništva u Lübecku i Zwickauu) te presude donesene 9. listopada 2019.(6) u drugom sličnom predmetu.

I.      Pravni okvir

A.      Pravo Unije

6.        Pozivam se na uvodne izjave petu, šestu, osmu, desetu i dvanaestu, kao i na članke 1. i 9. Okvirne odluke, o kojoj je riječ u mišljenju u predmetu OG i PI (državna odvjetništva u Lübecku i Zwickauu).

B.      Nacionalno pravo

7.        U skladu s informacijama koje je dostavila švedska vlada, člankom 2. Förordninga (2003:1178) om överlämnade till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (Uredba br. 1178 iz 2003. o predaji osoba u Švedskoj na temelju [EUN‑a], u daljnjem tekstu: Uredba o EUN‑u) utvrđuje se da EUN izdaje državni odvjetnik s ciljem vođenja kaznenog progona ili radi izvršenja kazne zatvora ili naloga za oduzimanje slobode.

8.        U skladu s člankom 3. Uredbe o EUN‑u, EUN se može izdati s ciljem vođenja kaznenog progona u slučaju da je za traženu osobu izdan uhidbeni nalog zbog sumnje da je počinila kazneno djelo za koje je zapriječena kazna zatvora u trajanju od najmanje jedne godine.

9.        Prema tvrdnjama švedske vlade, pritvor određuje sud na zahtjev državnog odvjetnika. Nakon što sud naloži pritvor, državni odvjetnik potpuno samostalno odlučuje hoće li izdati EUN, pri čemu osobito treba uzeti u obzir njegovu proporcionalnost.

II.    Postupak i prethodno pitanje

10.      Švedsko je državno odvjetništvo 27. svibnja 2019. izdalo EUN s ciljem vođenja kaznenog progona pokrenutog protiv XD‑a(7).

11.      Nakon što je XD uhićen u Nizozemskoj 28. svibnja 2019., EUN je dostavljen rechtbanku Amsterdam (Sud u Amsterdamu, Nizozemska), koji je odlučio uputiti sljedeće prethodno pitanje:

„Smatra li se državni odvjetnik, koji sudjeluje u sudovanju u državi članici izdavateljici uhidbenog naloga, koji postupa neovisno u izvršavanju svojih dužnosti koje su izravno povezane s izdavanjem europskog uhidbenog naloga i koji je izdao EUN, pravosudnim tijelom koje izdaje uhidbeni nalog u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke […] ako je sudac u državi članici izdavateljici uhidbenog naloga ispitao uvjete za izdavanje EUN‑a, a osobito njegovu proporcionalnost prije stvarne odluke tog državnog odvjetnika o izdavanju EUN‑a?”

III. Postupak pred Sudom

12.      Tajništvo Suda zaprimilo je zahtjev za prethodnu odluku 22. kolovoza 2019. Budući da se XD nalazio u pritvoru, sud koji je uputio zahtjev tražio je da se o predmetu odlučuje u hitnom postupku, a Sud je to prihvatio.

13.      Pisana očitovanja podnijeli su XD, nizozemska i švedska vlada, nizozemsko državno odvjetništvo i Komisija.

14.      Rasprava je održana 24. listopada 2019., zajedno s raspravama u predmetima C‑566/19 PPU, C‑626/19 PPU i C‑627/19 PPU. Raspravi su prisustvovali JR, YC, XD, ZB, luksemburško i nizozemsko državno odvjetništvo, nizozemska, francuska, švedska, belgijska, irska, španjolska, talijanska i finska vlada, te Komisija.

IV.    Analiza

A.      Uvodna razmatranja

15.      Pitanje postavljeno u ovom predmetu istovjetno je prvom pitanju iz predmeta C‑626/19 PPU o kojem svoje stajalište iznosim u mišljenju od istoga dana.

16.      Stoga mi samo preostaje da se u cijelosti pozovem na to mišljenje. U njemu ne ispitujem samo sudski nadzor nad EUN‑om koji je izdalo državno odvjetništvo (na što se odnosi ovaj zahtjev za prethodnu odluku), nego i prikladnost da se članove te institucije okvalificira „pravosudnim tijelom koje izdaje uhidbeni nalog” u smislu Okvirne odluke.

17.      U ovom postupku, rechtbank Amsterdam (Sud u Amsterdamu) smatra da švedsko državno odvjetništvo može izdati EUN jer ima svojstva neovisnosti koja obilježavaju „pravosudno tijelo koje izdaje uhidbeni nalog” u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke.

18.      Budući da neovisnost švedskog državnog odvjetništva nije bila predmet rasprave u ovom predmetu, nisu dostavljene informacije koje su nužne kako bi se, u skladu s njegovim ustavnopravnim položajem te njegovom organizacijskom i funkcionalnom strukturom, ocijenilo odgovaraju li članovi te institucije profilu koji Sud zahtijeva u okviru presude od 27. svibnja 2019. u predmetu PF (Glavni državni odvjetnik Litve)(8). Stoga se ne mogu očitovati u tom pogledu.

B.      Sudski nadzor nad EUNom koji je izdalo državno odvjetništvo

19.      U skladu s informacijama koje je dostavio sud koji je uputio zahtjev, EUN je u ovom slučaju izdalo državno odvjetništvo nakon donošenja nacionalnog uhidbenog naloga (NUN) koji je donijelo pravosudno tijelo koje je već ispitalo uvjete za izdavanje EUN‑a i, konkretno, njegovu proporcionalnost.

20.      Situacija je stoga analogna onoj u predmetu C‑626/19 PPU, čije me ispitivanje navelo na zaključak da sudski nadzor proveden u trenutku donošenja NUN‑a ne može, zbog same svoje prirode, ispuniti „zahtjeve svojstvene djelotvornoj sudskoj zaštiti” na koje se upućuje u točki 75. presude OG i PI (državna odvjetništva u Lübecku i Zwickauu), a koja je uvijek zaštita koju je zatražila dotična osoba i koja se pruža u okviru postupka u kojem ta osoba može sudjelovati koristeći se svojim pravom na obranu(9).

21.      Stoga, ispitivanje toga jesu li ispunjeni uvjeti za izdavanje EUN‑a koji je donio državni odvjetnik kojeg se može smatrati „pravosudnim tijelom koje izdaje uhidbeni nalog”, u smislu članka 6. stavka 1. Okvirne odluke, može prethoditi izdavanju EUN‑a, ali ne isključuje pravo tražene osobe na pravni lijek protiv tog EUN‑a, nakon njegova izdavanja (osim ako bi se time ugrozio kazneni postupak) ili nakon njegove dostave toj osobi.

V.      Zaključak

22.      S obzirom na prethodno navedeno, predlažem Sudu da rechtbanku Amsterdam (Sud u Amsterdamu, Nizozemska) odgovori na sljedeći način:

„Osoba tražena na temelju europskog uhidbenog naloga koji je izdalo državno odvjetništvo države članice koje sudjeluje u sudovanju i ima zajamčen status neovisnosti treba moći pobijati taj nalog pred sucem ili sudom dotične države, a da nije potrebno čekati njezinu predaju, odmah nakon što se navedeni nalog donese (osim ako bi se time ugrozio kazneni postupak) ili joj ga se dostavi”.


1      Izvorni jezik: španjolski


2      Okvirna odluka Vijeća od 13. lipnja 2002. o Europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (SL 2002., L 190, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 83.), kako je izmijenjena Okvirnom odlukom Vijeća 2009/299/PUP od 26. veljače 2009. (SL 2009., L 81, str. 24.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 16., str. 169.; u daljnjem tekstu: Okvirna odluka)


3      Presuda od 27. svibnja 2019. (C‑508/18 i C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456); u daljnjem tekstu: presuda OG i PI (državna odvjetništva u Lübecku i Zwickauu)


4      Predmeti C‑508/18 i C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337; u daljnjem tekstu: mišljenje u predmetu OG i PI (državna odvjetništva u Lübecku i Zwickauu)


5      Predmet C‑509/18, EU:C:2019:338; u daljnjem tekstu: mišljenje u predmetu PF (Glavni državni odvjetnik Litve)


6      Predmet C‑489/19 PPU, NJ (Državno odvjetništvo u Beču), EU:C:2019:849; u daljnjem tekstu: presuda NJ (Državno odvjetništvo u Beču)


7      Državno je odvjetništvo navelo da je XD bio osumnjičen zbog trgovine narkoticima.


8      Predmet C‑509/18, EU:C:2019:457; u daljnjem tekstu: presuda PF (Glavni državni odvjetnik Litve)


9      Mišljenje u predmetima C‑566/19 PPU i C‑626/19 PPU, t. 84.