Language of document : ECLI:EU:C:2019:1013

SKLEPNI PREDLOGI GENERALNEGA PRAVOBRANILCA

MANUELA CAMPOSA SÁNCHEZ-BORDONE,

predstavljeni 26. novembra 2019(1)

Zadeva C625/19 PPU

Openbaar Ministerie

proti

XD

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo rechtbank Amsterdam (prvostopenjsko sodišče v Amsterdamu, Nizozemska))

„Vprašanje za predhodno odločanje – Policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Evropski nalog za prijetje – Odreditveni pravosodni organ – Evropski nalog za prijetje, ki ga je izdal švedski državni tožilec – Pogoj obstoja učinkovitega pravnega sredstva zoper odločitev o izdaji evropskega naloga za prijetje“


1.        Na Sodišču so znova vloženi predlogi za sprejetje predhodne odločbe, na podlagi katerih bo treba odločiti,(2) ali je mogoče državno tožilstvo (v obravnavanem primeru Švedske) opredeliti kot „odreditveni pravosodni organ“ evropskega naloga za prijetje (ENP) v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa 2002/584/PNZ.

2.        Dvomi, ki jih navaja predložitveno sodišče v obravnavani zadevi ter v zadevah C‑626/19 PPU in C‑627/19 PPU, se pridružujejo dvomom, ki jih je navedlo sodišče v Luksemburgu (zadeva C‑566/19 PPU), in se nanašajo, natančneje, na razlago, ki jo je treba podati v zvezi s sodbo Sodišča OG in PI (državni tožilstvi v Lübecku in Zwickauu)(3).

3.        Enaki dvomi so se pojavili v zvezi z belgijskim (zadeva C‑627/19 PPU) in francoskim (zadevi C‑566/19 PPU in C‑626/19 PPU) državnim tožilstvom, v zvezi s katerima sem predstavil svoje sklepne predloge z istim datumom.

4.        Konkretno, vprašanje, ki je predmet tega predloga za sprejetje predhodne odločbe, sovpada z enim od vprašanj, ki so bila postavljena v zadevi C‑626/19 PPU, združeni z zadevo C‑566/19 PPU, in se nanaša na ENP, ki jih je izdalo državno tožilstvo zaradi kazenskega pregona.

5.        Čeprav je moje načelno stališče še naprej tisto, ki sem ga zagovarjal v zadevah OG (državno tožilstvo v Lübecku) in PI (državno tožilstvo v Zwickauu)(4) ter v zadevi PF (generalni državni tožilec v Litvi)(5), bom v preostalih sklepnih predlogih z današnjega dne obravnaval razlago sodbe OG in PI (državni tožilstvi v Lübecku in Zwickauu), kot je bila izrečena 9. oktobra 2019(6) v drugi podobni zadevi.

I.      Pravni okvir

A.      Pravo Unije

6.        Napotujem na citat uvodnih izjav 5, 6, 8, 10 in 12 ter na člena 1 in 9 Okvirnega sklepa, ki je naveden v sklepnih predlogih v zadevah OG in PI (državni tožilstvi v Lübecku in Zwickauu).

B.      Nacionalno pravo

7.        Glede na informacijo, ki jo je zagotovila švedska vlada, člen 2 Förordning (2003:1178) om överlämnade till Sverige enligt en europeisk arresteringsorder (uredba št. 1178 iz leta 2003 o predaji osebe na Švedskem na podlagi [ENP], v nadaljevanju: uredba ENP) določa, da ENP izda državni tožilec tako zaradi kazenskega pregona kot tudi zaradi izvršitve kazni ali varnostnega ukrepa, s katerima se odvzame prostost.

8.        V skladu s členom 3 uredbe ENP se lahko ENP izda zaradi kazenskega pregona, kadar je bil izdan začasni nalog za pridržanje zahtevane osebe, ker obstaja sum, da je storila kršitev, za katero se lahko naloži kazen odvzema prostosti za eno leto ali več.

9.        Kot je navedla švedska vlada, začasno pridržanje odobri sodišče na zahtevo državnega tožilca. Po tem, ko sodišče odredi začasno pridržanje, državni tožilec popolnoma neodvisno odloči, ali bo izdal ENP, pri čemer presodi zlasti njegovo sorazmernost.

II.    Spor in vprašanje za predhodno odločanje

10.      Švedsko državno tožilstvo je 27. maja 2019 izdalo ENP zaradi kazenskega pregona zoper osebo XD(7).

11.      ENP je bil po prijetju osebe XD na Nizozemskem 28. maja 2019 predložen rechtbank Amsterdam (prvostopenjsko sodišče v Amsterdamu, Nizozemska), ki se je odločilo postaviti to vprašanje za predhodno odločanje:

„Ali je mogoče državnega tožilca, ki sodeluje pri izvajanju sodne oblasti v odreditveni državi, ki pri opravljanju svojih funkcij, neposredno povezanih z izdajo evropskega naloga za prijetje, deluje neodvisno in ki je izdal ENP, šteti za odreditveni pravosodni organ v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa […], če je sodišče v odreditveni državi članici že pred dejansko odločitvijo državnega tožilca o izdaji ENP presodilo o pogojih za izdajo ENP in zlasti o sorazmernosti tega ukrepa?“

III. Postopek pred Sodiščem

12.      Zadeva je bila pri Sodišču vložena 22. avgusta 2019. Ker je bila osebi XD odvzeta prostost, je predložitveno sodišče zaprosilo, da se zadeva obravnava po nujnem postopku, čemur je Sodišče ugodilo.

13.      Pisna stališča so predložili oseba XD, belgijska in švedska vlada, nizozemsko državno tožilstvo in Komisija.

14.      Javna obravnava je potekala 24. oktobra 2019 in na njej so se skupaj obravnavale zadeve C‑566/19 PPU, C‑626/19 PPU in C‑627/19 PPU. Udeležili so se je osebe JR, YC, XD, ZB, državni tožilec v Luksemburgu, državni tožilec Nizozemske, nizozemska, francoska, švedska, belgijska, irska, španska, italijanska in finska vlada ter Komisija.

IV.    Presoja

A.      Uvodna ugotovitev

15.      Vprašanje, postavljeno v tej zadevi, sovpada s prvim od vprašanj iz zadeve C‑626/19 PPU, v zvezi s katero sem navedel stališče v sklepnih predlogih, ki sem jih prav tako predstavil na isti datum.

16.      Zato je smiselno, da se v celoti sklicujem na navedene sklepne predloge. V njih nisem preučil le vprašanja sodnega nadzora nad ENP, ki jih izda državno tožilstvo (na katero se nanaša ta predlog za sprejetje predhodne odločbe), temveč tudi to, ali je mogoče člane te institucije opredeliti kot „odreditveni pravosodni organ“ v smislu Okvirnega sklepa.

17.      V tem postopku rechtbank Amsterdam (prvostopenjsko sodišče v Amsterdamu) domneva, da lahko švedsko državno tožilstvo izda ENP, ker ima značilnosti neodvisnosti, ki opredeljujejo „odreditveni pravosodni organ“ v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa.

18.      Ker v tej zadevi neodvisnost švedskega državnega tožilstva ni bila predmet razprave, ni bila predložena informacija, ki je nujno potrebna za presojo, ali imajo člani te institucije v skladu z njenim ustavnim statusom ter njeno organizacijsko in funkcionalno strukturo profil, ki ga je zahtevalo Sodišče v sodbi z dne 27. maja 2019, PF (generalno tožilstvo v Litvi)(8). Zato v zvezi s tem ne morem izraziti stališča.

B.      Sodna preučitev ENP, ki ga je izdalo državno tožilstvo

19.      V skladu z informacijo, ki jo je zagotovilo predložitveno sodišče, je ENP v obravnavanem primeru izdalo državno tožilstvo po izdaji nacionalnega naloga za prijetje (NNP), ki ga je odobril pravosodni organ, ki je že preveril zahteve za izdajo ENP in, konkretno, njegovo sorazmernost.

20.      Ta položaj je torej podoben položaju v zadevi C‑626/19 PPU, katere preučitev me je privedla do ugotovitve, da sodni nadzor, izveden ob izdaji NNP, zaradi svoje narave ne more izpolniti „zahtev za učinkovito sodno varstvo“, navedenih v točki 75 sodbe OG in PI (državni tožilstvi v Lübecku in Zwickauu), to je varstvo, ki ga vedno zahteva zadevna oseba in se udejanja s postopkom, v katerem ta lahko posreduje in sodeluje ter s tem uresničuje svojo pravico do obrambe.(9)

21.      Zato se lahko izpolnjenost zahtev za izdajo ENP s strani državnega tožilca, ki ga je mogoče opredeliti kot „odreditveni pravosodni organ“ v smislu člena 6(1) Okvirnega sklepa, preuči pred izdajo ENP, vendar njegova izdaja ne izključuje pravice zahtevane osebe, da zoper ENP vloži pravno sredstvo (razen če se tako ogroža kazenski postopek) po njegovi izdaji ali po njegovi vročitvi.

V.      Predlog

22.      Glede na navedeno Sodišču predlagam, naj rechtbank Amsterdam (prvostopenjsko sodišče v Amsterdamu, Nizozemska) odgovori:

Oseba, zahtevana na podlagi evropskega naloga za prijetje, ki ga je izdalo državno tožilstvo države članice, ki sodeluje pri izvajanju sodne oblasti in ima zagotovljen status neodvisnosti, mora imeti možnost, da ta nalog izpodbija pri sodniku ali sodišču te države, ne da bi bilo treba čakati na njeno predajo, takoj ko je bil ta nalog izdan (razen če se s tem ogrozi kazenski postopek) ali ji je bil vročen.


1      Jezik izvirnika: španščina.


2      Okvirni sklep Sveta z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 34), kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009 (UL 2009, L 81, str. 24) (v nadaljevanju: Okvirni sklep).


3      Sodba z dne 27. maja 2019, C‑508/18 in C‑82/19 PPU, EU:C:2019:456; v nadaljevanju: sodba OG in PI (državni tožilstvi v Lübecku in Zwickauu).


4      Zadevi C‑508/18 in C‑82/19 PPU, EU:C:2019:337; v nadaljevanju sklepni predlogi v zadevah OG in PI (državni tožilstvi v Lübecku in Zwickauu).


5      Zadeva C‑509/18, EU:C:2019:338; v nadaljevanju: sklepni predlogi v zadevi PF (generalni državni tožilec v Litvi).


6      Zadeva C‑489/19 PPU, NJ (državno tožilstvo na Dunaju); EU:C:2019:849; v nadaljevanju: sodba NJ (državno tožilstvo na Dunaju).


7      Po navedbah tega tožilstva je bila oseba XD osumljena trgovine z drogami.


8      Zadeva C‑509/18, EU:C:2019:457; v nadaljevanju: sodba PF (generalni državni tožilec v Litvi).


9      Sklepni predlogi v zadevah C‑566/19 PPU in C‑626/19 PPU, točka 84.