Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 9 september 2019 – A.M. mot E.M.

(Mål C-667/19)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parter i det nationella målet

Klagande: A.M.

Motpart: E.M.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 19.1 f i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter1 – i den del det däri anges att kosmetiska produkter på behållare och packningar ska vara märkta med outplånlig, lättläst och väl synlig information om den kosmetiska produktens funktion, om detta inte tydligt framgår av presentationen av produkten – förstås så, att det som avses är den kosmetiska produktens grundläggande funktion i den mening som avses i artikel 2.1 a i förordningen, det vill säga rengöring (underhåll), vård och bevarande (bibehållande i gott skick), parfymering, skönhet (förändring i utseende), eller avses också mer specifika funktioner som gör det möjligt att identifiera den kosmetiska produktens egenskaper?

Ska artikel 19.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter och skäl 46 i denna förordning tolkas så, att det är möjligt att placera den information som avses i punkten 1 d, g och f i denna bestämmelse, det vill säga försiktighetsåtgärder, beståndsdelar och funktion, i företagets katalog som också innehåller andra produkter med den symbol som avses i punkt 1 i bilaga VII på förpackningen?

____________

1 EUT L 342, 2009, s. 59.