Language of document :

Преюдициално запитване от Landesgericht Korneuburg (Австрия), постъпило на 3 септември 2019 г. — FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

(Дело C-654/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Landesgericht Korneuburg

Страни в главното производство

Ищец: FP Passenger Service

Ответник: Austrian Airlines AG

Преюдициален въпрос

Трябва ли членове 5, 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 261/2004 на Европейския Парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 година относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети, и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 295/911 да се тълкуват в смисъл, че с оглед на решението на Съда на Европейския съюз по дело С-452/13, съгласно което следва да се вземе предвид моментът на отваряне на вратите, при изчисляването на закъснението трябва да се определи разликата между действителното време на отваряне на вратите и времето на пристигане по разписание или разликата между действителното време на отваряне на вратите и времето на разчетно отваряне на вратите в хипотезата на време на пристигане по разписание?

____________

1     ОВ L 46, 2004 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 12, стр. 218.