Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Landesgericht Korneuburg (Østrig) den 3. september 2019 – FP Passenger Service mod Austrian Airlines AG

(Sag C-654/19)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Landesgericht Korneuburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: FP Passenger Service

Sagsøgt: Austrian Airlines AG

Præjudicielt spørgsmål

Skal artikel 5, 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 1 af 11. februar 2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 fortolkes således, at forsinkelsen – henset til Domstolens dom i sag C-452/13, hvorefter det afgørende er det tidspunkt, hvor mindst én af dørene åbnes – beregnes som forskellen mellem det tidspunkt, hvor døren(e) faktisk blev åbnet, og det planlagte ankomsttidspunkt, eller forskellen mellem det tidspunkt, hvor døren(e) faktisk blev åbnet og det tidspunkt, hvor døren(e) forventedes åbnet ved planmæssig ankomst?

____________

1     EUT 2004, L 46, s. 1.