Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesgericht Korneuburg (Itävalta) on esittänyt 3.9.2019 – FP Passenger Service GmbH v. Austrian Airlines AG

(asia C-654/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesgericht Korneuburg

Pääasian asianosaiset

Valittaja: FP Passenger Service GmbH

Vastapuoli: Austrian Airlines AG

Ennakkoratkaisukysymys

Onko matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/20041 5, 6 ja 7 artiklaa tulkittava viivästymistä laskettaessa siten, että – kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen asiassa C-452/13 antama tuomio, jonka mukaan ratkaiseva on oven avaamishetki [alkup. s. 2] – on tarkasteltava eroa oven todellisen avaamishetken ja aikataulun mukaisen saapumisajan välillä vai siten, että on tarkasteltava eroa oven todellisen avaamishetken ja aikataulun mukaiseen saapumisaikaan perustuvan oletetun avaamishetken välillä?

____________

1 EUVL 2004, L 46, s. 1.