Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 3. septembrī iesniedza Landesgericht Korneuburg (Austrija) – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

(Lieta C-654/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landesgericht Korneuburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: FP Passenger Service

Atbildētāja: Austrian Airlines AG

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 261/2004 1 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5., 6. un 7. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, aprēķinot kavēšanos – ņemot vērā Tiesas spriedumu lietā C-452/13, saskaņā ar kuru ir jāņem vērā durvju atvēršanas laiks –, ir jānosaka starpība starp faktisko durvju atvēršanas laiku un paredzēto ielidošanas laiku, vai arī starp faktisko durvju atvēršanas laiku un paredzēto durvju atvēršanas laiku, ja tiek ievērots paredzētais ielidošanas laiks?

____________

1 OV 2004, L 46, 1. lpp.