Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesgericht Korneuburg (Austria) w dniu 3 września 2019 r. – FP Passenger Service / Austrian Airlines AG

(Sprawa C-654/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesgericht Korneuburg

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: FP Passenger Service

Strona pozwana: Austrian Airlines AG

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 5, 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 261/20041 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 należy interpretować w ten sposób, że przy obliczaniu opóźnienia – uwzględniając rozstrzygnięcie ETS w sprawie C-452/13, zgodnie z którym moment otwarcia drzwi jest decydujący – należy ustalić różnicę między faktycznym czasem otwarcia drzwi a planowanym czasem przybycia, czy też różnicę między faktycznym czasem otwarcia drzwi a czasem przewidywanego otwarcia drzwi w przypadku przybycia zgodnie z planem?

____________

1 Dz.U. 2004, L 46, s. 1.