Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht Korneuburg (Rakúsko) 3. septembra 2019 – FP Passenger Service/Austrian Airlines AG

(vec C-654/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht Korneuburg

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: FP Passenger Service

Žalovaná: Austrian Airlines AG

Prejudiciálna otázka

Majú sa články 5, 6 a 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/20041 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91, vykladať v tom zmysle, že pri výpočte meškania – s prihliadnutím na rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-452/13, podľa ktorého je rozhodujúci okamih otvorenia dverítreba vypočítať rozdiel medzi skutočným časom otvorenia dverí a plánovaným časom príletu, alebo rozdiel medzi skutočným časom otvorenia dverí a časom predpokladaného otvorenia dverí pri plánovanom čase príletu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 46, 2004, s. 1; Mim. vyd. 07/008, s. 10.