Language of document :

Преюдициално запитване от Curtea de Apel Alba Iulia (Румъния), постъпило на 28 август 2019 г. — FT/Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS и др., Ministerul Educației Naționale

(Дело C-644/19)

Език на производството: румънски

Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Alba Iulia

Страни в главното производство

Жалбоподател: FT

Ответник: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS e altri, Ministerul Educației Naționale

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 1, член 2, параграф 2, буква б), член 3 от Директива 2000/781 [и] клауза 4 от Рамковото споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), въведено с Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 19992 г., да се тълкуват в смисъл, че мярка като разглежданата в главното производство, която позволява на работодателя да предвиди, че лицата, навършили 65 години, могат да продължат да изпълняват функциите си като щатни членове на персонала при запазване на правата, с които са се ползвали преди пенсионирането си, само ако имат качеството ръководител на докторантура, в ущърб на други лица в същото положение, които биха имали тази възможност само в случай на свободни длъжности и ако отговарят на изискванията за академични резултати и която позволява да се наложат на лицата, които не притежават качеството ръководител на докторантура за същата научна дейност, последователни срочни трудови договори при почасово заплащане, по-ниско от получаваното от щатен университетски преподавател, представлява дискриминация по смисъла на тези разпоредби?

Може ли предимството при прилагане на правото на Съюза (принцип на върховенство на европейското право) да се тълкува в смисъл, че позволява на националния съд да остави без приложение окончателното решение на националния съд, в което е установено, че при изложеното фактическо положение Директива 2000/78/ЕО е спазена и не е налице дискриминация?

____________

1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ 2000, L 303, стр. 16)

2 Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ 1999, L 175, стр. 43).