Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) dne 28. srpna 2019 – FT v. Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS a další, Ministerul Educației Naționale

(Věc C-644/19)

Jednací jazyk: rumunština

Předkládající soud

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: FT

Odpůrci: Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS a další, Ministerul Educației Naționale

Předběžné otázky

Musí být článek 1, čl. 2 odst. 2 písm. b), článek 3 směrnice 2000/781 [a] ustanovení 4 rámcové dohody o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKO, která byla provedena směrnicí Rady 1999/70/ES2 ze dne 28. června 1999, vykládány v tom smyslu, že takové opatření, jako je opatření v původním řízení, které zaměstnavateli umožňuje stanovit, že osoby, které dosáhly věku 65 let, lze ponechat ve funkcích jako stálé zaměstnance se zachováním práv, kterých požívaly před odchodem do důchodu, pouze pokud mají postavení školitele doktorského studia, přičemž jsou sankcionovány ostatní osoby, které se nacházejí ve stejné situaci, které by měly tuto možnost, pokud by existovala volná pracovní místa a pokud by splňovaly požadavky týkající se profesních výsledků, a které umožňuje ve vztahu ke stejné akademické činnosti nabídnout osobám, které nemají postavení školitele doktorského studia, opakované uzavírání pracovních smluv na dobu určitou se systémem odměňování na „hodinovém základě“, který je nižší, než je systém poskytovaný stálému pedagogickému pracovníkovi, představuje diskriminaci ve smyslu těchto ustanovení?

Může být aplikační přednost unijního práva (zásada přednosti unijního práva) vykládána v tom smyslu, že umožňuje vnitrostátnímu soudu upustit od uplatnění pravomocného rozhodnutí vnitrostátního soudu, ve kterém bylo stanoveno, že v předestřené skutkové situaci byla směrnice 2000/78/ES dodržena a diskriminace nenastala?

____________

1 Směrnice Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, která stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání (Úř. věst. 2000, L 303, s. 16).

2 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. 1999, L 175, s. 43).