Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Alba Iulia (Rumeenia) 28. augustil 2019 – FT versus Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS jt, Ministerul Educației Naționale

(kohtuasi C-644/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Alba Iulia

Põhikohtuasja pooled

Apellant: FT

Vastustajad: Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS ja teised ning Ministerul Educației Naționale

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 2000/781 artiklit 1, artikli 2 lõike 2 punkti b, artiklit 3 [ning] nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiviga 1999/70/EÜ2 rakendatud Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) raamkokkuleppe tähtajalise töö kohta klauslit 4 tuleb tõlgendada nii, et põhikohtuasjas käsitletava meetme taoline meede – mis võimaldab tööandjal ette näha, et 65-aastaseks saanud isikud võib koosseisulise töötajana endiselt tööle jätta samade õigustega, mis olid neil enne pensioniikka jõudmist, ainult juhul, kui neil on doktorantide juhendaja staatus, seades halvemasse olukorda teised samas olukorras olevad isikud, kellel oleks see võimalus juhul, kui leiduks vabu kohti ning nad vastaksid kutsealaseid tulemusi puudutavatele nõuetele, ning mis võimaldab sundida isikuid, kellel ei ole doktorantide juhendaja staatust, sõlmima sama akadeemilise tegevuse kohta järjestikusi tähtajalisi töölepinguid, mille kohaselt makstakse „tunnipõhist“ töötasu, mis on madalam kui koosseisulisel ülikooli õppejõul, – kujutab endast nende sätete tähenduses diskrimineerimist?

Kas liidu õiguse eelisjärjekorras kohaldamist (liidu õiguse esimuse põhimõtet) võib tõlgendada nii, et see lubab jätta liikmesriigi kohtul kohaldamata selle riigi kohtu jõustunud kohtulahendi, milles on leitud, et kirjeldatud faktilises olukorras on direktiivi 2000/78/EÜ järgitud ning diskrimineerimist ei esine?

____________

1 Nõukogu 27. novembri 2000. aasta direktiiv 2000/78/EÜ, millega kehtestatakse üldine raamistik võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel (EÜT 2000, L 303, lk 16, ELT eriväljaanne 05/04, lk 79).

2 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43: ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).