Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. kolovoza 2019. uputio Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunjska) – FT protiv Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS i dr., Ministerul Educației Naționale

(predmet C-644/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Alba Iulia

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: FT

Druge stranke u postupku: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS i dr., Ministerul Educației Naționale

Prethodna pitanja

Treba li članak 1., članak 2. stavak 2. točku (b), članak 3. Direktive 2000/781 [i] članak 4. Okvirnog sporazuma o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP, koji se provodi Direktivom Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999.2 , tumačiti na način da mjera kao što je ona u glavnom postupku, kojom se poslodavcu omogućuje da predvidi da osobe koje su navršile 65 godina mogu nastaviti s radom kao stalno zaposleno osoblje uz priznavanje prava koja su imale prije odlaska u mirovinu samo ako imaju status mentora na doktoratu, čime se druge osobe koje se nalaze u istoj situaciji, koje bi takvu mogućnost imale da postoje slobodna radna mjesta i da ispunjavaju zahtjeve radne uspješnosti, stavlja u nepovoljniji položaj, te kojom se omogućava da se za osobe koje nemaju status mentora na doktoratu, za istu akademsku djelatnost uvedu uzastopni ugovori o radu na određeno vrijeme, sa sustavom plaća „po satu” koje su niže od onih predviđenih za stalno zaposlene sveučilišne nastavnike, predstavlja diskriminaciju u smislu tih odredbi?

Može li se prednost primjene prava Unije (načelo nadređenosti europskog prava) tumačiti na način da dopušta nacionalnom sudu da ne primijeni pravomoćnu odluku nacionalnog suda u kojoj je utvrđeno da je u navedenoj činjeničnoj situaciji poštovana Direktiva 2000/78/EZ i da nema diskriminacije?

____________

1 Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja (SL 2000., L 303, str. 16.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 1., str. 69.)

2 Direktiva Vijeća 1999/70/EZ od 28. lipnja 1999. o Okvirnom sporazumu o radu na određeno vrijeme koji su sklopili ETUC, UNICE i CEEP (SL 1999., L 175, str. 43.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 4., str. 228.)