Language of document :

A Curtea de Apel Alba Iulia (Románia) által 2019. augusztus 28-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – FT kontra Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS e altri, Ministerul Educației Naționale

(C-644/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: román

A kérdést előterjesztő bíróság

Curtea de Apel Alba Iulia

Az alapeljárás felei

Felperes: FT

Alperes: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS e altri, Ministerul Educației Naționale

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a 2000/78 irányelv1 1. cikkét, 2. cikke (2) bekezdésének b) pontját és 3. cikkét, [valamint] az 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelvvel2 végrehajtott, az ESZSZ[,] az UNICE [és] a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodás 4. szakaszát, hogy az említett rendelkezések értelmében hátrányos megkülönböztetést valósít meg az alapeljárásban szereplőhöz hasonló olyan rendelkezés, amely értelmében a munkáltató a 65. életévüket betöltött személyeknek az állandó személyi állomány tagjaiként betöltött munkakörét a nyugdíjazás előtt e személyeket megillető jogok tiszteletben tartása mellett kizárólag akkor tarthatja fenn, ha doktori képzés keretében felügyelő tanári munkakört töltenek be, amely rendelkezés azonban hátrányosan érinti azokat az előbbiekkel azonos helyzetű személyeket, akik e lehetőséggel akkor rendelkeznének, ha lennének betöltendő álláshelyek és ha esetükben teljesülnének a szakmai teljesítménnyel kapcsolatos követelmények, továbbá amely rendelkezés értelmében a nem a doktori képzés keretében felügyelő tanári munkakört betöltő személyek esetében ugyanezen egyetemi tevékenységre vonatkozóan kötelezővé lehet tenni egymást követő, határozott ideig tartó munkaszerződések alkalmazását az állandó személyi állományba tartozó egyetemi oktató számára nyújtottnál alacsonyabb „óraalapú” díjazás mellett?

Lehet-e akként értelmezni az uniós jog alkalmazásának elsőbbségét (az uniós jog elsőbbségének elve), hogy annak értelmében a nemzeti bíróság mellőzheti a nemzeti bíróság olyan jogerős ítéletének alkalmazását, amelyben a nemzeti bíróság megállapította, hogy az ismertetett tényállással összefüggésben tiszteletben tartották a 2000/78/EK irányelvet és nem áll fenn hátrányos megkülönböztetés?

____________

1 A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL 2000. L 303., 16. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 4. kötet, 79. o.).

2 Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás: 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.).