Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 28. augustā iesniedza Curtea de Apel Alba Iulia (Rumānija) – FT/Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, GS u.c., Ministerul Educației Naționale

(Lieta C-644/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Alba Iulia

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: FT

Atbildētāji apelācijas instancē: Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, GS u.c., Ministerul Educației Naționale

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2000/78 1 1. pants, 2. panta 2. punkta b) apakšpunkts un 3. pants [un] 4. klauzula UNICE[,] CEEP [un] EAK noslēgtajā pamatnolīgumā par darbu uz noteiktu laiku, ko īsteno ar Padomes Direktīvu 1999/70/EK (1999. gada 28. jūnijs) 2 , ir jāinterpretē tādējādi, ka diskrimināciju minēto noteikumu izpratnē veido tāds pasākums kā pamatlietā aplūkojamais, kas ļauj darba devējam paredzēt, ka personas no 65 gadu vecuma var tikt paturētas darbā kā štata personāls, ievērojot tiesības, kas tām bija pirms pensionēšanās, tikai tad, ja tām ir doktoranta promocijas darba zinātniskā vadītāja kvalifikācija, sodot pārējās personas, kuras atrodas tādā pašā situācijā un kurām būtu šāda iespēja, ja būtu brīvas vietas un ja tās atbilstu prasībām par profesionālo sniegumu, un kas ļauj par to pašu akadēmisko darbību personām, kurām nav doktoranta promocijas darba zinātniskā vadītāja kvalifikācijas, uzspiest secīgus uz noteiktu laiku slēgtus darba līgumus, ar atalgojuma sistēmu “uz stundas bāzes”, kas ir zemāka par universitātes štata docentam piešķirto atalgojumu?

Vai Savienības tiesību piemērošanas pārākums (Eiropas tiesību pārākuma princips) var tikt interpretēta tādējādi, ka tā ļauj valsts tiesai nepiemērot kādu valsts tiesas galīgu spriedumu, ar kuru ir noteikts, ka izklāstītajā faktiskajā situācijā ir ievērota Direktīva 2000/78/EK un diskriminācija nepastāv?

____________

1 Padomes Direktīva 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju (OV 2000, L 303, 16. lpp.).

2 Padomes Direktīva 1999/70/EK (1999. gada 29. jūnijs) par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).