Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Alba Iulia (Rumunsko) 28. augusta 2019 – FT/Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS a iní, Ministerul Educației Naționale

(vec C-644/19)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Alba Iulia

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: FT

Odporcovia: Universitatea „Lucian Blaga“ Sibiu, GS a iní, Ministerul Educației Naționale

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 1, článok 2 ods. 2 písm. b), článok 3 smernice 2000/781 a doložka 4 rámcovej dohody o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, vykonávanej prostredníctvom smernice Rady 1999/70/ES z 28. júna 19992 , vykladať v tom zmysle, že diskrimináciu v zmysle uvedených ustanovení predstavuje opatrenie, aké je predmetom konania vo veci samej, ktoré zamestnávateľovi umožňuje stanoviť, že osoby, ktoré dovŕšili 65 rokov veku možno ponechať v postavení riadnych zamestnancov, a to pri zachovaní práv, ktoré požívali pred odchodom do dôchodku, iba ak majú štatút školiteľov doktorandského štúdia, čím sa poškodzujú ostatné osoby, ktoré sú v rovnakej situácii a ktoré by mali uvedenú možnosť v prípade voľných pracovných miest a ak by spĺňali požiadavky týkajúce sa odbornej výkonnosti, a ktoré umožňuje uzavrieť s vysokoškolskými učiteľmi, ktorí nemajú štatút školiteľov doktorandského štúdia, vo vzťahu k rovnakej akademickej činnosti opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú so systémom odmeňovania podľa „odpracovaného času“, ktorý je nevýhodnejší v porovnaní s odmeňovaním riadneho vysokoškolského učiteľa?

Možno prednosť pri uplatňovaní práva EÚ (zásada prednosti práva Únie) vykladať v tom zmysle, že súdu členského štátu umožňuje neuplatniť právoplatné rozhodnutie iného vnútroštátneho súdu, v ktorom sa stanovilo, že za daných skutkových okolností sa dodržala smernica 2000/78/ES a nedošlo k diskriminácii?

____________

1 Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Ú. v. ES L 303, 2000, s. 16; Mim. vyd. 05/004, s. 79).

2 Smernica Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP (Ú. v. ES L 195, 1999, s. 43; Mim. vyd. 05/003, s. 368).