Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Alba Iulia (Romunija) 28. avgusta 2019 – FT/Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS in drugi, Ministerul Educației Naționale

(Zadeva C-644/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Alba Iulia

Stranke v postopku v glavni stvari

Pritožnica: FT

Nasprotne stranke: Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, GS in drugi, Ministerul Educației Naționale

Vprašanji za predhodno odločanje

Ali je treba člen 1, člen 2(2)(b) in člen 3 Direktive 2000/781 ter določbo 4 Okvirnega sporazuma o delu za določen čas, sklenjenega med ETUC, UNICE in CEEP, ki se izvaja z Direktivo Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 19992 , razlagati tako, da ukrep, kakršen je obravnavani v postopku v glavni stvari, ki delodajalcu omogoča določitev, da lahko osebe po dopolnjenem 65. letu starosti funkcijo rednih predavateljev z upoštevanjem pravic, ki so jih imele pred upokojitvijo, obdržijo samo, če imajo funkcijo doktorskega mentorja, s čimer so oškodovane druge osebe, ki so v enakem položaju in bi imele to možnost, če bi bila na voljo prosta mesta in bi izpolnjevale zahteve v zvezi z uspešnostjo pri delu, in ki omogoča, da se z osebami, ki nimajo funkcije doktorskega mentorja, za isto akademsko dejavnost sklepajo zaporedne pogodbe za določen čas s plačo „na podlagi urne postavke“, ki je nižja od plače rednega univerzitetnega predavatelja, pomeni diskriminacijo v smislu navedenih določb?

Ali je mogoče prednostno uporabo prava Unije (načela primarnosti evropskega prava) razlagati tako, da nacionalnemu sodišču omogoča, da ne uporabi pravnomočne odločbe nacionalnega sodišča, s katero je bilo odločeno, da je bila v predstavljenih dejanskih okoliščinah upoštevana Direktiva 2000/78/ES in da diskriminacije ni?

____________

1 Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL 2000, L 303, str. 16).

2 Direktiva Sveta 1999/70/ES o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL 1999, L 175, str. 43).