Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Alba Iulia (Rumänien) den 28 augusti 2019 – FT mot Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, GS m.fl., Ministerul Educației Naționale

(Mål C-644/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Alba Iulia

Parter i det nationella målet

Klagande: FT

Motpart: Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu, GS m.fl., Ministerul Educației Naționale

Tolkningsfrågor

Ska artiklarna 1, 2.2 b och 3 i direktiv 2000/781 samt klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, som har genomförts genom rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 19992 , tolkas så, att en åtgärd som den som är aktuell i det nationella målet utgör en diskriminering som är förbjuden enligt ovannämnda bestämmelser, för det fall att en arbetsgivare får besluta att personer som har fyllt 65 år får behålla sin fasta anställning, däribland med de rättigheter som de hade före pensioneringen, endast om de har status som doktorandhandledare, medan nämnda åtgärd är till förfång för övriga personer som befinner sig i en motsvarande situation, men inte har status som doktorandhandledare, när det beaktas att dessa enbart ges samma möjlighet om det finns lediga tjänster och förutsatt att de uppfyller arbetsprestationskraven, men för samma akademiska verksamhet enbart erbjuds att ingå flera på varandra följande tidsbegränsade anställningsavtal med ett ”timbaserat” lönesystem som innebär en lägre lön jämfört med den som en fast anställd universitetslärare har?

Kan principen om unionsrättens företräde tolkas så, att en nationell domstol får underlåta att tillämpa ett slutligt avgörande varigenom en annan nationell domstol har slagit fast att direktiv 2000/78/EG har iakttagits och att det därmed inte har förekommit diskriminering i den aktuella situationen?

____________

1 Rådets direktiv 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän ram för likabehandling (EGT L 303, 2000, s. 16).

2 Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43).