Language of document :

Žalba koju je 10. travnja 2019. podnio Apple Inc. protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 31. siječnja 2019. u predmetu T-215/17, Pear Technologies protiv EUIPO-a - Apple (PEAR)

(predmet C-295/19 P)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Žalitelj: Apple Inc. (zastupnici: G. Tritton i J. Muir Wood, barristers, koje su ovlastili J. Olsen i P. Andreottola, solicitors)

Druge stranke u postupku: Pear Technologies Ltd, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo

Rješenjem od 1. listopada 2019. Sud (osmo vijeće) odbio je žalbu kao očito neosnovanu te naložio društvu Apple Inc. snošenje vlastitih troškova.

____________