Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 31 stycznia 2019 r. w sprawie T-215/17 Pear Technologies / Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory), wniesione w dniu 10 kwietnia 2019 r. przez Apple Inc. - Apple (PEAR)

(Sprawa C-295/19 P)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: Apple Inc. (przedstawiciele: G. Tritton i J. Muir Wood, Barristers, wspierani przez J. Olsena i P. Andreottolę, Solicitors)

Druga strona postępowania: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory)

Postanowieniem z dnia 1 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości (ósma izba) oddalił odwołanie jako oczywiście bezzasadne i nakazał Apple Inc. pokrycie własnych kosztów.

____________