Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Bucureşti (Romunija) 2. avgusta 2019 – Academia de Studii Economice din Bucureşti/Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman - Ministerul Educaţiei Naţionale

(Zadeva C-585/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Bucureşti

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Academia de Studii Economice din Bucureşti

Tožena stranka: Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman - Ministerul Educaţiei Naţionale

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali [izraz] „delovni čas“, kot je opredeljen v členu 2(1) Direktive 2003/88/ES1 pomeni „vsak čas, v katerem delavec dela, je na razpolago delodajalcu in opravlja svoje naloge ali dolžnosti“ na podlagi posamezne pogodbe (za polni delovni čas) ali na podlagi vseh pogodb (o zaposlitvi), sklenjenih s tem delodajalcem?

Ali je treba zahteve za države članice v skladu s členom 3 Direktive 2003/88/ES (obveznost sprejema potrebnih ukrepov, s katerimi vsakemu delavcu zagotovijo pravico do minimalnega dnevnega počitka 11 zaporednih ur v 24-urnem obdobju) in s členom 6(b) Direktive 2003/88/ES (povprečni delovni čas za vsako sedemdnevno obdobje, vključno z nadurami, ne presega 48 ur) razlagati tako, da določajo omejitve za posamezne pogodbe ali za vse pogodbe, sklenjene z istim delodajalcem ali različnimi delodajalci?

Če odgovora na prvo in drugo vprašanje pomenita razlago, da se izključi možnost, da bi države članice lahko na nacionalni ravni urejale uporabo člena 3 in člena 6(b) Direktive 2003/88/ES v [posameznih] pogodbah ob neobstoju nacionalnih predpisov, ki bi urejali dejstvo, da se morata minimalni dnevni počitek in najdaljši tedenski delovni čas nanašati na delavca (ne glede na to, koliko pogodb o zaposlitvi sklene z istim delodajalcem ali različnimi delodajalci), ali se javna ustanova države članice, ki deluje v imenu države, lahko sklicuje na neposredno uporabo člena 3 in člena 6(b) Direktive 2003/88/ES ter kaznuje delodajalca zaradi neupoštevanja omejitev, ki jih predvideva direktiva za dnevni počitek in/ali najdaljši sedemdnevni delovni čas?

____________

1 Direktiva 2003/88/ES z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL 2003, L 299, str. 9).