Language of document :

Преюдициално запитване от Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Португалия), постъпило на 20 септември 2019 г. — Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Дело C-695/19)

Език на производството: португалски

Запитваща юрисдикция

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rádio Popular – Eletrodomésticos, SA

Ответник: Autoridade Tributária e Aduaneira

Преюдициален въпрос

Представляват ли финансови сделки посредническите сделки по продажба на удължаване на гаранцията на електродомакински уреди, осъществени от данъчнозадължено лице по ДДС, чиято основна дейност е продажбата на електроуреди на потребители, или са приравнени на тях по силата на принципите на неутралитет и ненарушаване на конкуренцията за целите на изключването на обема им от изчисляването на подлежащата на приспадане част съгласно член 135, параграф 1, буква б) и/или в) от Директива 2006/112/ЕО1 на Съвета от 28 ноември 2006 г.?

____________

1 Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ 2006, L 347, стр. 1)