Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugalsko) 20. septembra 2019 – Rádio Popular – Eletrodomésticos, S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(vec C-695/19)

Jazyk konania: portugalčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Rádio Popular – Eletrodomésticos, S.A.

Žalovaný: Autoridade Tributária e Aduaneira

Prejudiciálna otázka

Predstavujú transakcie sprostredkovania predaja rozšírenia záruky elektrospotrebičov, uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorej hlavná činnosť spočíva v predaji elektrospotrebičov spotrebiteľovi, finančné transakcie, alebo sú podobné finančným v zmysle zásad neutrality a zabránenia narušeniu hospodárskej súťaže, na účely vylúčenia ich výšky z výpočtu odpočítateľnej časti, v súlade s článkom 135 ods. 1 písm. b) alebo c) smernice Rady 2006/112/ES1 z 28. novembra 2006?

____________

1 Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 2006, s. 1).