Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesverwaltungsgericht (Германия), постъпило на 19 август 2019 г. — Land Baden-Württemberg/D.R.

(Дело C-619/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesverwaltungsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател: Land Baden-Württemberg

Ответник: D.R.

Преюдициални въпроси

Следва ли член 4, параграф 1, първа алинея, буква д) от Директива 2003/4/ЕО1 на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета да се тълкува в смисъл, че понятието „вътрешни съобщения“ обхваща всички съобщения, които не излизат извън вътрешната служебна дейност на орган, който има задължение за предоставяне на информация?

Ограничена ли е във времето защитата на „вътрешните съобщения“ по член 4, параграф 1, първа алинея, буква д) от Директива 2003/4?

При отрицателен отговор на втория въпрос: прилага ли се защитата на „вътрешните съобщения“ по член 4, параграф 1, първа алинея, буква д) от Директива 2003/4 само до вземането решение от органа, който има задължение за предоставяне на информация, или до приключване на друга административна процедура?

____________

1     ОВ L 41, 2003 г., стр. 26; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 9, стр. 200.