Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesverwaltungsgericht (Německo) dne 19. srpna 2019 – Land Baden-Württemberg v. D.R.

(Věc C-619/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Land Baden-Württemberg

Odpůrce: D.R.

Předběžné otázky

Musí být čl. 4 odst. 1 první pododstavec písm. e) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES1 ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS (dále jen „směrnice 2003/4/ES“) vykládán tak, že pojem „vnitřní komunikace“ zahrnuje veškerou komunikaci, která neopustí vnitřní prostor orgánu veřejné správy podléhajícího informační povinnosti?

Platí ochrana „vnitřní komunikace“ podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce písm. e) směrnice 2003/4/ES po neomezenou dobu?

V případě záporné odpovědi na druhou otázku: Platí ochrana „vnitřní komunikace“ podle čl. 4 odst. 1 prvního pododstavce písm. e) směrnice 2003/4/ES pouze tak dlouho, dokud orgán veřejné správy podléhající informační povinnost neučiní rozhodnutí nebo dokud není ukončen jiný správní proces?

____________

1 Úř. věst. 2003, L 41, s. 26.