Language of document :

2019 m. rugpjūčio 19 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Land Baden-Württemberg / D. R.

(Byla C-619/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Land Baden-Württemberg

Kita kasacinio proceso šalis: D. R.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB1 dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/313/EEB (toliau – Informacijos apie aplinką direktyva) 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktą reikia aiškinti taip, kad sąvoka „vidaus ryšiai“ apima visus ryšius, kurie neišeina iš pareigą teikti informaciją turinčios institucijos vidaus ribų?

2.    Ar „vidaus ryšių“ apsauga pagal Informacijos apie aplinką direktyvos 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktą galioja neribotą laiką?

3.    Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta neigiamai: ar „vidaus ryšių“ apsauga pagal Informacijos apie aplinką direktyvos 4 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktą taikoma tik iki tol, kol pareigą teikti informaciją turinti institucija priima sprendimą ar užbaigia kitą administracinį veiksmą?

____________

1 OL L 41, 2003, p. 26; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 15 sk., 7 t., p. 375.