Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 19. augustā iesniedza Bundesverwaltungsgericht (Vācija) – Land Baden-Württemberg/D.R.

(Lieta C-619/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesverwaltungsgericht

Pamatlietas puses

Prasītāja: Land Baden-Württemberg

Atbildētāja: D.R.

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/4/EK 1 (2003. gada 28. janvāris) par vides informācijas pieejamību sabiedrībai un par Padomes Direktīvas 90/313/EEK atcelšanu (VID) 4. panta 1. punkta pirmās daļas e) punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens “iekšējā informācijas apmaiņa” ietver visu informācijas apmaiņu, kas netiek izpausta ārpus iestādes, kurai ir pienākums sniegt informāciju, iekšējām struktūrām?

2)    Vai “iekšējās informācijas apmaiņas” aizsardzība saskaņā ar VID 4. panta 1. punkta pirmās daļas e) punktu ir spēkā neierobežotu laiku?

Ja atbilde uz otro jautājumu ir noraidoša: vai “iekšējās informācijas apmaiņas” aizsardzība saskaņā ar VID 4. panta 1. punkta pirmās daļas e) punktu ir spēkā tikai tik ilgi, līdz iestāde, kurai ir pienākums sniegt informāciju, ir pieņēmusi lēmumu vai ir pabeigts cits administratīvs process?

____________

1 OV 2003, L 41, 26. lpp.