Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundesverwaltungsgericht (Duitsland) op 19 augustus 2019 – Land Baden-Württemberg / D.R.

(Zaak C-619/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundesverwaltungsgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Land Baden-Württemberg

Verwerende partij: D.R.

Prejudiciële vragen

Moet artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder e), van richtlijn 2003/4/EG1 van het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking van richtlijn 90/313/EEG van de Raad (hierna: „milieu-informatierichtlijn”) aldus worden uitgelegd dat het begrip „interne mededelingen” alle mededelingen omvat die niet buiten de muren van een aan de informatieplicht onderworpen instantie terechtkomen?

Geldt de bescherming van „interne mededelingen” als bedoeld in artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder e), van de milieu-informatierichtlijn onbeperkt in de tijd?

Indien de tweede vraag ontkennend wordt beantwoord: geldt de bescherming van „interne mededelingen” als bedoeld in artikel 4, lid 1, eerste alinea, onder e), van de milieu-informatierichtlijn slechts tot op het tijdstip waarop een aan de informatieplicht onderworpen instantie een besluit heeft vastgesteld of een andere administratieve procedure is voltooid?

____________

1 PB 2003, L 41, blz. 26.