Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Bundesverwaltungsgericht (Nemecko) 19. augusta 2019 – Land Baden-Württemberg/D.R.

(vec C-619/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Bundesverwaltungsgericht

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Land Baden-Württemberg

Žalovaný: D.R.

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 4 ods. 1 prvý pododsek písm. e) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES1 z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, vykladať tak, že pojem „interná korešpondencia“ zahŕňa všetku korešpondenciu, ktorá neopustí internú oblasť verejného orgánu povinného poskytnúť informácie?

Trvá ochrana „internej korešpondencie“ podľa článku 4 ods. 1 prvého pododseku písm. e) smernice 2003/4 časovo neobmedzene?

Ak je odpoveď na druhú otázku záporná: Trvá ochrana „internej korešpondencie“ podľa článku 4 ods. 1 prvého pododseku písm. e) smernice 2003/4 len dovtedy, kým orgán povinný poskytnúť informácie nevydal rozhodnutie alebo kým ostatný správny proces nie je ukončený?

____________

1 Ú. v. EÚ L 41, 2003, s. 26; Mim. vyd. 15/007, s. 375.