Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Bundesverwaltungsgericht (Tyskland) den 19 augusti 2019 – Land Baden-Württemberg mot D.R.

(Mål C-619/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Bundesverwaltungsgericht

Parter i det nationella målet

Klagande: Land Baden-Württemberg

Motpart: D.R.

Tolkningsfrågor

1.    Ska artikel 4.1 första stycket e i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG1 av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG tolkas så att begreppet interna meddelanden omfattar alla meddelanden som inte lämnar en myndighet som är skyldig att tillgängliggöra information?

2.    Är skyddet för interna meddelanden enligt artikel 4.1 första stycket e i miljöinformationsdirektivet obegränsat i tiden?

3.    Om fråga 2 ska besvaras nekande: Gäller skyddet för interna meddelanden enligt artikel 4.1 första stycket e i miljöinformationsdirektivet endast fram till dess att den myndighet som är skyldig att tillgängliggöra information meddelar ett beslut eller att ett annat administrativt förfarande har avslutats?

____________

1 EUT L 41, 2003, s. 26.