Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 13. martā ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ iesniedza par Vispārējās tiesas (sestā palāta) 2019. gada 17. janvāra spriedumu lietā T-368/18 ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ/EUIPO – Grupo Bimbo (“ETI Bumbo”)

(Lieta C-228/19 P)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ (pārstāvji: D. Cañadas Arcas, P. Merino Baylos, D. Gómez Sánchez un N. Martínez de las Rivas Malagón, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs un Grupo Bimbo, SAB de CV

Ar 2019. gada 24. septembra rīkojumu Tiesa (sestā palāta) noraidīja apelācijas sūdzību un piesprieda ETI Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________