Language of document :

Преюдициално запитване от Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Испания), постъпило на 26 август 2019 г. — Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Дело C-635/19)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Страни в главното производство

Жалбоподател: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Ответник: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Преюдициален въпрос

Допуска ли Директива 2014/24/ЕС1 национална правна уредба като член 122.2 от LCSP2 , която задължава възлагащите органи да включват в документацията във връзка с договор за обществено възлагане специално условие за изпълнение на същия, по силата на което спечелилият оферент е длъжен да гарантира поне предвидените в приложимия отраслов колективен трудов договор условия на заплащане на работниците, дори ако въпросният отраслов колективен трудов договор не обвързва предприятието изпълнител съгласно правилата относно колективното договаряне и колективния трудов договор, които предвиждат, че що се отнася до заплащането, колективният трудов договор на предприятието се прилага с предимство и че е възможно действащ колективен трудов договор да не се прилага по икономически, технически, организационни или производствени причини?

____________

1     Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 2014 г., стр. 65)

2     Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Закон 9/2017 от 8 ноември 2017 г. за общественото възлагане)