Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Espanja) on esittänyt 26.8.2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi v. Ayuntamiento de Arrigorriaga

(asia C-635/19)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Vastaaja: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivi 2014/24/EU1 esteenä julkisen sektorin hankintasopimuksista annetun lain (LCSP)2 122 §:n 2 momentin kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan hankintaviranomaisilla on velvollisuus sisällyttää julkista hankintaa koskevan sopimuksen hankinta-asiakirjoihin hankintasopimuksen toteuttamista koskeva erityisehto, jossa sopimuspuoleksi valitulle asetetaan velvollisuus taata vähintään sovellettavan alakohtaisen työehtosopimuksen mukaiset työntekijöiden palkkaehdot silloinkin, kun kyseinen alakohtainen työehtosopimus ei sido sopimuspuoleksi valittua yritystä sen säännöstön mukaan, jolla säännellään työmarkkinaneuvotteluja ja työehtosopimuksia ja jossa säädetään yrityskohtaisen palkkasopimuksen ensisijaisuudesta ja mahdollisuudesta jättää soveltamatta voimassa olevaa työehtosopimusta taloudellisista, teknisistä, organisatorisista tai tuotannollisista syistä?

____________

1 Julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/24/EU (EUVL 2014, L 94, s. 65)..

2 Julkisen sektorin hankintasopimuksista 8.11.2017 annettu laki 9/2017 (Ley de Contratos del Sector Público).