Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 26. kolovoza 2019. uputio Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španjolska) – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi protiv Ayuntamiento de Arrigorriaga

(predmet C-635/19)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Tuženik: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Prethodna pitanja

Je li Direktivi 2014/24/EU1 protivna odredba nacionalnog zakona poput članka 122. stavka 2. LCSP-a2 , koja obvezuje javne naručitelje da u dokumentaciju kojom se uređuje ugovor o javnoj nabavi uključe poseban uvjet vezan za izvršenje ugovora, kojim se uspješnom ponuditelju nameće obveza da radnicima zajamči, u najmanju ruku, plaću u skladu s važećim granskim kolektivnim ugovorom, čak i ako njime odabrani poduzetnik nije vezan prema propisima o kolektivnom pregovaranju i kolektivnim ugovorima, kojima se, u pitanjima plaća, utvrđuje prednost u primjeni kolektivnog ugovora na razini poslodavca i mogućnost neprimjene važećeg kolektivnog ugovora zbog gospodarskih, tehničkih, organizacijskih ili proizvodnih razloga?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ (SL 2014., L 94, str. 65. i ispravci SL 2015., L 275, str. 68. i SL 2016., L 311, str. 26. )

2     Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (Zakon 9/2017 od 8. studenoga 2017. o ugovorima o javnoj nabavi)