Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 26. augustā iesniedza Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spānija) – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Lieta C-635/19)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Pamatlietas puses

Prasītāja: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Atbildētāja: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Prejudiciālais jautājums

Vai Direktīvai 2014/24/ES 1 ir pretrunā tāda valsts tiesību norma kā LCSP 2 122. panta 2. punkts, ar ko līgumslēdzējām iestādēm ir uzlikts pienākums iepirkuma procedūras dokumentos iekļaut īpašu [līguma] izpildes nosacījumu, pieprasot izraudzītajam pretendentam nodrošināt darba ņēmējiem vismaz tādus pašus darba samaksas nosacījumus kā piemērojamajā nozares koplīgumā paredzētie, tostarp arī tad, ja minētais nozares koplīgums nav saistošs izraudzītajam uzņēmumam saskaņā ar tiesisko regulējumu sarunu un koplīgumu jomā, kurā attiecībā uz darba samaksu ir noteikts uzņēmuma koplīguma pārākums un paredzēta iespēja nepiemērot spēkā esošo koplīgumu ekonomisku, tehnisku, organizatorisku vai ar ražošanu saistītu iemeslu dēļ?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/24/ES (2014. gada 26. februāris) par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK

2     Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (2017. gada 8. novembra Likums 9/2017 par publiskajiem iepirkumiem)