Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Spanje) op 26 augustus 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Zaak C-635/19)

Procestaal: Spaans

Verwijzende rechter

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Verwerende partij: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Prejudiciële vraag

Verzet richtlijn 2014/24/EU1 zich tegen een nationale regeling als artikel 122, lid 2, van de LCSP2 , die aanbestedende diensten verplicht om in het bestek van een overheidsopdracht een speciale voorwaarde voor de uitvoering van die opdracht op te nemen, waarbij de begunstigde inschrijver ertoe wordt verplicht minstens de in de toepasselijke sectorale collectieve arbeidsovereenkomst vastgelegde loonvoorwaarden van de werknemers te garanderen, zelfs wanneer die sectorale collectieve arbeidsovereenkomst volgens de regelgeving betreffende collectieve onderhandelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten, volgens welke de bedrijfsovereenkomst met betrekking tot beloning voorrang geniet en een geldende collectieve overeenkomst om economische, technische, organisatorische of productiegerelateerde redenen buiten toepassing kan worden gelaten, niet bindend is voor de onderneming waaraan de overheidsopdracht is gegund?

____________

1 Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten en tot intrekking van richtlijn 2004/18/EG (PB 2014, L 94, blz. 65).

2 Wet 9/2017 van 8 november 2017 inzake overheidsopdrachten.