Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Hiszpania) w dniu 26 sierpnia 2019 r. – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi / Ayuntamiento de Arrigorriaga

(Sprawa C-635/19)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Druga strona postępowania: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Pytania prejudycjalne

Czy dyrektywa 2014/24/UE1 stoi na przeszkodzie przepisowi krajowemu, takiemu jak art. 122 ust. 2 LCSP2 , który zobowiązuje instytucje zamawiające do ustanowienia w specyfikacji zamówienia publicznego szczególnego warunku związanego z realizacją zamówienia nakładającego na wykonawcę obowiązek zagwarantowania przynajmniej warunków wynagradzania pracowników zgodnych z mającym zastosowanie sektorowym układem zbiorowym również wówczas, gdy wykonawca nie jest związany wspomnianym sektorowym układem zbiorowym zgodnie z przepisami obowiązującymi w dziedzinie negocjacji i układów zbiorowych, które w kwestii wynagrodzeń przewidują prymat zakładowego układu zbiorowego w dziedzinie wynagrodzeń oraz możliwość niestosowania obowiązującego układu zbiorowego ze względów ekonomicznych, technicznych, organizacyjnych lub związanych z produkcją?

____________

1 Dyrektywa 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. 2014, L 94, s. 65)

2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (ustawa 9/2017 z dnia 8 listopada o zamówieniach publicznych)