Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi (Španielsko) 26. augusta 2019 – Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi/Ayuntamiento de Arrigorriaga

(vec C-635/19)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Navrhovateľka: Confederación Sindical Comisiones Obreras de Euskadi

Odporkyňa: Ayuntamiento de Arrigorriaga

Prejudiciálna otázka

Odporuje smernici 2014/24/EÚ1 vnútroštátny právny predpis, akým je článok 122 ods. 2 LCSP2 , ktorý ukladá verejným obstarávateľom povinnosť zahrnúť do súťažných podkladov, ktorými sa riadi verejná zákazka, osobitnú podmienku plnenia zákazky, ktorá ukladá úspešnému uchádzačovi povinnosť zaručiť mzdové podmienky zamestnancov aspoň v súlade s uplatniteľnou odvetvovou kolektívnou zmluvou, a to aj v prípade, ak táto odvetvová kolektívna zmluva podľa právnych predpisov týkajúcich sa kolektívneho vyjednávania a kolektívnych zmlúv, ktoré stanovujú, že v mzdových otázkach má prednosť podniková kolektívna zmluva a že platná kolektívna zmluva sa z ekonomických, technických, organizačných alebo výrobných dôvodov nemusí uplatniť, nie je záväzná pre podnik, ktorému bola zadaná zákazka?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 2014, s. 65).

2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (zákon č. 9/2017 z 8. novembra o verejných zákazkách).